• شماره تماس

    06153230360

  • آدرس

    آبادان -خیابان امیری- فرعی شهریار -ساختمان کیهان -طبقه دوم

جدید ترین عنوان ها

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری دو خرداد 95

نام نویسنده
پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری دو خرداد 95

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری دو خرداد 95

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 95

نام نویسنده
پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 95

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 95

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان جرمشناسی خرداد 95

نام نویسنده
پرسش های امتحان جرمشناسی خرداد 95

پرسش های امتحان جرمشناسی خرداد 95

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خرداد 95

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خرداد 95

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خرداد 95

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی سه خرداد 95

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی سه خرداد 95

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی سه خرداد 95

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی دو خرداد 95

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی دو خرداد 95

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی دو خرداد 95

ادامه مطلب ...

جرمشناسی دی 94

نام نویسنده
جرمشناسی دی 94

جرمشناسی دی 94

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

نام نویسنده
پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

نام نویسنده
پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 بهمن 94

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 بهمن 94

پرسش های حقوق جزای اختصاصی 3 بهمن 94

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای عمومی سه بهمن 94

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای عمومی سه بهمن 94

پرسش های حقوق جزای عمومی 3 بهمن 94

ادامه مطلب ...

پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

نام نویسنده
پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

ادامه مطلب ...

پرسش و پاسخ امتحان حقوق جزای اختصاصی یک بهمن 94

نام نویسنده
پرسش و پاسخ امتحان حقوق جزای اختصاصی یک بهمن 94

پرسش و پاسخ امتحان حقوق جزای اختصاصی یک بهمن 94

ادامه مطلب ...

اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

نام نویسنده
اجزاء نفقه اقارب در قانون مدنی ایران

قرابت معمولا بر سه گونه است نسبی که بر اثر خون یعنی تولد یکی از دیگری ویا دونفر ازیک نفر به وجود می آید؛ رضاعی که به سبب شیر خوردن ایجاد می شود و سببی که در اثر نکاح بین هریک از زوجین با خویشاوندان دیگری حاصل می گردد در اینجا دونوع اخیر به بحث ما به عنوان نفقه خویشاوندان ونزدیکان ، ارتباطی نخواهد داشت زیرا طبق ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند

ادامه مطلب ...

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد و پاسخ های آن

نام نویسنده
پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد و پاسخ های آن

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی کارشناسی ارشد و پاسخ های آن

ادامه مطلب ...

حقوق جزای عمومی تطبیقی

نام نویسنده
حقوق جزای عمومی تطبیقی

جزوه حقوق جزای عمومی تطبیقی

ادامه مطلب ...