موکلم (زوج)دعوای مطالبه هدایای ایام نامزدی رو به طرفیت زوجه خانم...مطرح نمود اما دادگاه بدوی قرار رد دعوای موکلم صادر نمود که خوشبختانه دادگاه تجدیدنظر ، رأی دادگاه بدوی رد نقض کرد.

قضات دانشمند دادگاه های تجدیدنظر استان خوزستان

با درود و زنده باش، بازگرد به پرونده ی شماره ی ..... دعوی موکل آقای بابک .... ،به طرفیت خانم نیره... با موضوع استرداد هدایای دوران نامزدی و دوران زوجیت که منجر به قرار عدم استماع دعوا گردیده است مراتب اعتراض خویش را برای تبیین موضوع و احقاق حقوق موکل و اجرای قانون در دو بخش به استحضارتان می رسانم:

بخش نخست:خلاصه آن چه روی داده است

موکل وخوانده درنیمه های سال 1387 نامزد و سپس در تاریخ 25/12/1387 ازدواج رسمی و دائم می نمایند هدایای موضوع دعوا که به شرح زیر می باشند بخشی در ایام نامزدی و بخشی هم در ایام زوجیت به خوانده داده شده است :

 1. انگشتر طلا دارای فاکتور به شماره 12207خریداری شده در مورخ9/9/1387 (هدیه دوران نامزدی)
 2. انگشتر طلا دارای فاکتور به شماره 12208خریداری شده در مورخ9/9/1387 (هدیه دوران نامزدی)
 3. ست با زنجیر طلا دارای فاکتور شماره30557خریداری شده در مورخه 27/11/1387(هدیه دوران نامزدی)
 4. طلا دارای فاکتور به شماره 0597خریداری شده در مورخ27/11/1387 - (هدیه دوران نامزدی)
 5. النگوی طلا(2 عدد) دارای فاکتور به شماره 0053خریداری شده در مورخ27/11/1387 (هدیه دوران نامزدی)
 6. سرویس کامل طلا دارای فاکتور به شماره 7085خریداری شده در مورخ19/10/1388(هدیه دوران نامزدی)
 7. دستبند طلا دارای فاکتور به شماره 414خریداری شده در مورخ19/10/1388 (هدیه دوران زوجیت)
 8. لوکس دارای فاکتور به شماره 3612خریداری شده در مورخ19/10/ 1388 (هدیه دوران زوجیت)
 9. ست طلا بدون زنجیر فاکتور در دست خوانده می باشد. (هدیه دوران زوجیت)
 10. سکه طلا(7عدد) (هدیه دوران زوجیت)
 11. سکه طلا(5عدد) (هدیه دوران زوجیت)
 12. سکه طلا(3عدد) (هدیه دوران زوجیت)
  بخش دوم:ایرادات وارده بر دادنامه صادره:

دادگاه محترم بدوی با این استدلال (نقل به مضمون)به استناد ماده 2 ق.آ.د.م، قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است :

«استرداد هدایای دوران نامزدی مربوط به موردی است که وصلت به هم خورده باشد که در مانحن فیه وصلت صورت گرفته پس دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد...»

اولأ: اگر فرض کنیم استدلال دادگاه محترم بدوی صحیح باشد عرض کردم فقط فرض کنیم مگر نه این است که بخش عمده ای از هدایای موضوع دعوا (با توجه به تاریخ رسید ها و شهادت شهود)در دوران زوجیت داده شده است که شایسته بود حداقل در این خصوص دادگاه بدوی با توجه به مقررات مربوط به عقد هبه رسیدگی ماهیتی می نمود.

ثانیأ:عالی جنابان التفات دارید قانونگذار در کتاب هفتم قانون مدنی و در باب نکاح، صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى دوران نامزدی( قبل از عقد نکاح) را روشن نموده وآن را تابع رژیم حقوقی خاصی در مواد 1037و 1038 قرار داده است و اشاره اى به هدایاى دوران زوجیت(پس از عقد نکاح) نکرده است از این رو هدایای این دوران ،مشمول مقررات عام هبه موضوع مواد 795 تا 807 همان قانون خواهد بود. البته باید توجه داشت در موردی که در دوران نامزدی هدایایی از ناحیه ی زن و شوهر آینده به یکدیگر داده می شود، چنانچه نامزدی منجر به وقوع عقد و ازدواج شود، احکام هبه نسبت به هدایای مزبور قابل اجرا است و هر یک از همسران با وجود شرایط مندرج در قانون می توانند در صورت موجود بودن مال هبه شده در مالکیت طرف و عدم تغییر در آن، از بخشش خود رجوع کرده و آن را پس بگیرد.بنابراین منظور قانونگذار در مواد 1037و 1038 این نیست که اگر وصلت صورت بگیرد هدایای دوران نامزدی دیگر به هیچ وجه قابل استرداد نباشد بلکه منظور این است که دیگر از رژیم حقوقی خاص مقرر در این دو ماده خارج و مشمول مقررات عام هبه موضوع مواد 795 تا 807 قانون مدنی خواهد بود.

ثالثأ: با نگاه به اوراق پرونده و اظهارات خوانده، ضمن این که مشارالیها اقرار به قبول دریافت و قبض هدایا نموده است، از ناحیه ایشان هیچ گونه از استثنائات 4 گانه مندرج در ماده 803 قانون مدنی مبنی بر خروج هدایا از ملکیت خوانده(متهب) و یا تغییرات در آن و...یا بیان نشده است یا وجود نداردکه همین امر دلالت بر وجود عین مال موهوبه نزد خوانده و حقانیت دعوای موکل دارد.

سخن آخر، با توجه به عرایض بالا و مدارک پیوست و شهادت شهود و نیز با در نظر گرفتن مواد 895 تا 807 قانون مدنی نقض قرار صادره را تمنا دارم.

«هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با پوزش از تضییع وقت آن عالی جنابان

محمدصالح مویدی

20/2/1391خورشیدی