پرسش های حقوق جزای اختصاصی2تیر90

پرسش های حقوق جزای اختصاصی2تیر90

دانشگاه آزاد واحد آبادان- حقوق جزای اختصاصی دو -استاد :محمد صالح مویدی - زمان :120 دقیقه
به پرسش های زیرمختصر،مستدل ومستند پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید
1-با بررسی شکایت شاکی و دفاع متهم و اوضاع و احوال موجود در پرونده نظریه ی خود را در خصوص درستی یا نادرستی دادنامه ی صادره ، مدلل  بیان فرماید:
شکایت شاکی :در شرح شکایت خود اظهار نموده است به موجب قول نامه ی عادی 17/1/1382یک دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره پلاک...را به مبلغ 000/500/52 ریال به متهم فروختم و ایشان یک فقره چک به شماره ....مورخ 1/5/1382 به عنوان ثمن معامله به من تسلیم نموده ، پس از مراجعه به بانک واعلام کسر موجودی ،متوجه شدم حساب جاری و چک متعلق به برادر متهم  جمال می باشد بنابراین با توجه به این که هنگام صدور چک از ناحیه متهم ایشان اولأ هیچ اشاره ای به این مطلب نکردند که چک متعلق به برادرش است و ثانیأ با جدا کردن یک فقره چک از دسته چکی که در اختیار داشت ودرج امضا در قسمت امضای صادر کننده مبادرت به کلاهبرداری نموده است شکایت  وتقاضای رسیدگی نموده است  .
دفاع متهم:متهم در مقام دفاع اظهار داشته قبول دارم چک متعلق به برادرم بوده ، من آن را امضا نموده تحویل شاکی داده ام.
دادنامه ی دادگاه :با توجه به این که شاکی با اعتماد به شخص متهم مبادرت به انجام معامله  ودریافت چک نموده است وبا توجه به سواستفاده متهم از اعتماد شاکی و این که علی رغم اطلاع نسبت به این موضوع  که دسته چک متعلق به وی نیست وبا این وجود یک فقره چک را از آن جدا وبا درج مبلغ  وامضا به شاکی تسلیم نموده است هم چنین با توجه به انجام عملیات  واقداماتی که باعث فریب شاکی شده است واحراز سونیت مجرمانه متهم خصوصأ این که نام برده خود به علت صدور چک های بلا محل از داشتن دسته چک محروم بوده است و باتوجه به سایر قراین ومحتویات پرونده اتهام نام برده به جرم کلاه برداری  را محرز دانسته است .(5نمره)
2- خسرو...شکایتی در خصوص یک دستگاه اتومبیل پژوپارس ،علیه فرهاد...مطرح ودر دادسرا توضیح داده اتومبیل خود رادر اهواز بر اساس اعتماد جهت رفتن به مسافرت دو روزه به  ماهشهردر اختیار فرهاد قرارداده ولی فرهاد آن را در آبادان به اردشیر...فروخته است . شکایت در دادسرای آبادان مطرح و دستور توقیف اتومبیل صادروپس از ابلاغ دستور به اردشیر در اجرای آن اتومبیل در پارکینگی در آبادان  توقیف شده است –
سپس اردشیربه پارکینگ مراجعه و پخش صوت اتومبیل را باز و لاستیک های آن رابا لاستیک مستعمل تعویض نموده است . مستدلاٌ و مستنداٌ توضیح دهید.(5نمره)
3- سیاووش اجناسی را ازپشت وانت باری که در حرکت است به سرقت می برد(5نمره)
- در صورت دستگیری و اثبات بزه استناد به کدام ماده قانونی را برای نام برده پیش بینی می کنید؟
-اگر سعید اشیاء مسروقه را نگهداری کرده باشد آیا می توان او را مشمول ماده 662ق.م.ا دانست؟
-آیا می توان فروش مال مسروقه از سوی سارق را جرم مستقلی تلقی نمود ؟
-اگرعمل سیاووش در مرحله شروع به جرم دستگیر گردد چه مجازاتی را برای وی پیش بینی می نمایید؟
-در چه صورتی می توان عمل سیاووش را مشمول ماده 658 دانست؟
4-اشکان...با صدور یک فقره چک  عهده ی بانک ملت شعبه ی نادری اهوازبه میزان 000/000/50 میلیون تومان مقداری  خشکبار  در کرمان از  بابک ... خریداری می کند بابک با مراجعه به بانک محال علیه به علت عدم موجودی ، گواهی عدم پرداخت دریافت می کند.اشکان در آبادان ساکن است با اعلام شکایت ازسوی بابک  در مراجع قانونی اشکان تحت تعقیب قرار می گیرد اگر شما  قاضی پرونده باشید (5نمره)
-دادگاه صالح کدام دادگاه است؟
-اشکان  با جمیع چه شرایطی  قابل تعقیب جزایی خواهد بود؟
-بابک پس از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت ، چک را به نیما منتقل می نماید آیا نیما حق شکایت کیفری خواهد داشت؟
-اگر فرض کنیم  بابک چک را پشت نویسی کند و به نیما منتقل نماید در صورت صدور گواهی عدم پرداخت  و شکایت نیما ،نام برده (بابک)قابل پیگرد کیفری خواهد بودیا نه؟
-گذشت شاکی قبل از صدور یا پس از صدور حکم قطعی چه آثاری خواهد داشت؟
با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش      -    محمد صالح مویدی تیرماه سال نود خورشیدی