پرسش های حقوق جزای اختصاصی1تیر90

پرسش های حقوق جزای اختصاصی1تیر90

 

«به نام خداوند جان وخرد -  دانشگاه آزاد اسلامی آبادان -   آزمون درس حقوق جزای اختصاصی یک  - تیرماه1390

 استاد:محمد صالح مویدی -   مدت آزمون:120دقیقه     –  استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است »

 1-گشتاسب طبق مندرجات اوراق پرونده و کیفر خواست صادره  از دادسرای عمومی آبادان   متهم است به قتل عمدی  هوشنگ به این شرح که : به دلیل اختلافات  مالی بین آن دو درگیری فیزیکی روی می دهد و متهم   با لگد به سینه متوفی زده  و  متوفی با سر به زمین خورده و فوت نموده است .با  توجه به گزارش مأمورین و شکایت اولیای دم و اظهارات شهود  وگزارش پزشکی قانونی مبنی بر اصابت ضربه سخت به سینه مقتول و خونریزی داخلی و اقرار متهم  به این که «...ضربه ای با لگد به سینه مقتول وارد کرده   .. ولی قصد کشتن را نداشته است »  دادگاه  رسیدگی کننده  قتل ارتکابی را ......تلقی نموده است .به پرسش های زیر  به صورت تحلیلی و مستند پاسخ دهید.

الف-قتل ارتکابی  چه نوع قتلی است ؟

ب-اگر ثابت شود مقتول  بیماری  قلبی داشته  و محرز باشد که متهم از  بیماری او آگاهی داشته  چه تأثیری در کیفر متهم خواهد گذاشت؟

ج-اگر قتل را غیر عمد بدانیم  تغلیظ دیه در چه صورتی امکان خواهد داشت؟

د- اگر وکیل متهم ثابت کند  مقتول محکوم به اعدام وفراری بوده است  این موضوع بر کیفر  متهم  چه تأثیری خواهد داشت؟

ه-  پس از تشخیص  صحیح  نوع قتل ، بیان فرمایید گذشت اولیای دم  چه  میزان  بر کیفر های   قانونی متهم اثر خواهد گذاشت؟(7.5نمره)

2 : در یک تصادف رانندگی ؛ خسروکه راننده موتورسیکلت بوده با سیاووش که عابر پیاده بوده تصادف نموده است.با فرض تقصیرخسرو ، پزشکی قانونی صدمات وارده به سیاووش را -/ شکستگی استخوان دست راست /- شکستگی بینی/- یک فقره  متلاحمه در پای راست/- و یک فقره حارصه در ناحیه سینه/ -اعلام و در نظریه نهایی اظهار نموده است شکستگی ها بدون عیب درمان گردیده است./

در دادنامه صادره توسط دادگاه بدوی ؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت ( بهای ده شتر بابت شکستگی استخوان دست راست / بهای هشت شتر بابت شکستگی استخوان بینی / بهای یک شتر بابت حارصه سینه  / بهای سه شتر بابت متلاحمه  پای راست )وهم چنین چهار ماه حبس بدون استناد به کیفیات مخففه به علت ایراد ضرب و جرح غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر ر انندگی و مهلت  یک ساله پرداخت دیه( از تاریخ تصادف ) صادر گردیده است . اینک با توجه به متن بالا گفته پنج مورد ایراد اسا سی وارد بر رای را با استناد به مواد قانونی بیان نمایید .(7.5 نمره)

3-نوع جرایم ارتکابی زیر  را با استدلال و استناد  تعیین فرمایید؟(5نمره)

الف- بابک با اجازه وارد  دفتر کار شما می شود ولی  علی رغم درخواست و اصرار شما از دفتر کارتان خارج نمی شود.

ب- ناصردر یک برنامه تلویزیونی به دروغ فرید را دارای دوهمسرو ورشکسته معرفی می کند.

ج-مردی به زنش اتهام عدم بکارت  می زند با شکایت زن موضوع منطبق با کدام جرم است.

د-احمد با مراجعه به سفارت  آلمان  و ملاقات خصوصی با سفیر به نامبرده توهین می نماید.

ه-فرهاد در اثر عصبانیت ، دیگری را دزد خطاب می نماید.

 با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش      -    محمد صالح مویدی تیر ماه سال نود خورشیدی