پرسش های حقوق جزای اختصاصی1تیر89

پرسش های حقوق جزای اختصاصی1تیر89

به نام خداوند جان وخرد

دانشگاه آزادآبادان -حقوق جزای اختصاصی یک -استاد:محمد صالح مویدی - زمان:120 دقیقه - تیرماه89

به پرسش های زیرمستند ومستدل پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید

 1)احمد متهم است به  قتل غیر عمدی مرحوم «ب» در اثر عدم رعایت اصول فنی در ساختمان به این شرح که متهم از متوفی خواسته  که به او در حفر چاه کمک کند ، متوفی با فرد دیگری به داخل چاه رفته و متهم با یک نفر دیگر بالای چاه بوده اند  وقتی  چرخ را به بالای چاه می کشند متهم توبره را برای خالی کردن از طناب می گیرد و در حالی که آن را به کنار لبه چاه می کشد از آجرهای لبه چاه کنده شده و به سر متوفی اصابت نموده که موجب شکستگی سر او شده و طبق نظریه پزشک قانونی ضربه مغزی ایجاد شده و سبب وفات متوفی شده است.براساس گزارش مأمورین و شکایت اولیای  دم و اظهارات گواهان و نظریه بازرس اداره کار و اقرار متهم ،دادسرای عمومی به موجب کیفر خواست شماره ...تقاضای تعیین کیفر کرده و دادگاه کیفری شهرستان  بزه را   محرز و قتل را شبه عمد دانسته  رأی دادگاه مورد اعتراض وکیل محکوم علیه  واقع شده است و پرونده به شعبه  25 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است . دادگاه مرجوع الیه اتهام انتسابی را   محرز  ولی قتل را خطای محض دانسته و عاقله متهم را به پرداخت  یک دیه کامله در در حق اولیای دم  در ظرف  سه سال محکوم نموده است.....

کدام یک از آرای  بالا   با موازین حقوقی   مربوط به جرم قتل سازگار تر است  نظر خود را نفیأ یا اثباتأ به صورت تحلیلی  و با استناد به قانون بنویسید؟(5نمره)

 2):قاسم  20 ساله طبق مندرجات اوراق پرونده و کیفر خواست صادره  از دادسرای عمومی آبادان   متهم است به قتل عمدی  (ج) 40 ساله به این شرح که  به دلیل اختلافات  مالی بین آن دو درگیری فیزیکی روی می دهد و متهم   با لگد به سینه متوفی زده  و  متوفی با سر به زمین خورده و فوت نموده است .با  توجه به گزارش مأمورین و شکایت اولیای دم و اظهارات شهود  وگزارش پزشکی قانونی مبنی بر اصابت ضربه سخت به سینه مقتول و خونریزی داخلی و اقرار متهم  به این که «...ضربه ای با لگد به سینه مقتول وارد کرده   .. ولی قصد کشتن را نداشته است »  دادگاه  رسیدگی کننده  قتل ارتکابی را غیر عمد تلقی نموده است .به پرسش های زیر  به صورت تحلیلی و مستند پاسخ دهید.

الف-قتل ارتکابی  چه نوع قتلی است آیا  رأی دادگاه صحیح است ؟

ب-اگر ثابت شود مقتول  بیماری  قلبی داشته  و محرز باشد که متهم از  بیماری او آگاهی داشته  چه تأثیری در کیفر متهم خواهد گذاشت؟

ج-اگر قتل را غیر عمد بدانیم  تغلیظ دیه در چه صورتی امکان خواهد داشت؟

د-وکیل متهم ثابت می کند  مقتول  جزو فرقه بهاییت بوده است  این موضوع چه تأثیری بر کیفر  متهم  خواهد داشت؟

ه-  پس از تشخیص  صحیح  نوع قتل ، بیان فرماییدگذشت اولیای دم  چه  میزان  بر کیفر های   قانونی متهم اثر خواهد گذاشت؟(5نمره)

 3: در یک تصادف رانندگی ؛ فرشید که راننده موتورسیکلت بوده با خانم مهشید که عابر پیاده بوده تصادف نموده است.با فرض تقصیرفرشید ، پزشکی قانونی صدمات وارده به مهشید را           شکستگی استخوان نازک نی ساق پای راست /

- شکستگی بینی/- یک فقره  متلاحمه در دست راست/- و یک فقره حارصه در ناحیه گردن/-اعلام و در نظریه نهایی اظهار نموده است شکستگی ها بدون عیب درمان گردیده است./

در دادنامه صادره توسط دادگاه بدوی ؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت ( بهای ده شتر بابت شکستگی استخوان پای راست / بهای هشت شتر بابت شکستگی استخوان بینی / بهای یک شتر بابت حارصه گردن / بهای سه شتر بابت متلاحمه  دست راست )وهم چنین چهار ماه حبس بدون استناد به کیفیات مخففه به علت ایراد ضرب و جرح غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر ر انندگی و با قید فوریت پرداخت ارش و مهلت  یک ساله پرداخت دیه( از تاریخ تصادف ) صادر گردیده است . حال با توجه به شرح سوال حداقل پنج مورد ایراد و اشکال اسا سی وارد بر رای را با استناد به مواد قانونی بیان نمایید .(5 نمره)

سوال4-نوع جرایم ارتکابی زیر  را با استدلال و استناد  تعیین فرمایید؟(5نمره)

الف- بابک با اجازه وارد  دفتر کار شما می شود ولی  علی رغم درخواست و اصرار شما از دفتر کارتان خارج نمی شود.

ب- ناصردر یک برنامه تلویزیونی به دروغ فرید را دارای دوهمسرو ورشکسته معرفی می کند.

ج-مردی به زنش اتهام عدم بکارت  می زند با شکایت زن موضوع منطبق با کدام جرم است.

د-احمد با مراجعه به سفارت  آلمان  و ملاقات با سفیر به نامبرده توهین می نماید.

ه-فرهاد در اثر عصبانیت ، دیگری را دزد خطاب می نماید.

با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش  -  محمد صالح مویدی 2/4/1389 خورشیدی