پرسش های حقوق جزای اختصاصی1دی88

پرسش های حقوق جزای اختصاصی1دی88

به نام خداوند جان وخرد

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان - آزمون درس حقوق جزای اختصاصی یک -استاد:محمد صالح مویدی -مدت آزمون 120 دقیقه - دی ماه1388

سوال1-شخص «الف» به اتفاق همسر خود در پارک در حال قدم زدن هستند که دو جوان نسبت به آنها متلک پراکنی می نمایند. «الف»  در مقام پاسخ گویی برآمده که در نتیجه کار به خشونت کلامی و بعد به ـ نزاع می کشد. دو جوان به «الف» حمله می کنند.« الف »که مربی ورزش رزمی است دفع حمله می کند. یکی از دو جوان ناگهان چاقویی از جیب در آورده به «الف »حمله ور می شود؛ که این بار نیز با فنون ورزشی چاقو از دست جوان خارج می گردد. «الف»  که به شدت از توهین و مزاحمت های دو جوان عصبانی شده جوان مذکور را شدیداً مورد ضرب و جرح قرار می دهد. جوان دیگر که دچار ترس گردیده تصور می کند که دوست وی در خطر آنی است. تحت تأثیر این شرایط و برای خلاصی دوست خود سنگی را برداشته و به طرف «الف» پرتاب که تصادفاً به سر  وی اصابت و وی را مجروح که بعد از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات فوت می نماید.با توجه به متن سوال پاسخ دهید:(6نمره)
الف- چه جرایمی در این ماجرا اتفاق افتاده است، چرا؟مرتکبین جرایم را معرفی و مجازات آنها را تعیین نمانید؟
ب- در این حادثه می توان اقدامات جوان ضارب را در قالب دفاع مشروع توجیه نمود یا خیر، چرا؟
ج-اگر فرض کنیم مقتول ولدالزنا بوده است واین  امر بر دادگاه مسلم گردد   آیا قاتل قابل مجازات است یا خیر؟

د-اگر فرض کنیم  که قتل موضوع پرونده   در یکی از ماه های حرام روی داده است  چه تأثیری در کیفر مرتکب جرم خواهد داشت؟

ه-اگر فرض کنیم قاتل محکوم به قصاص گردد  واولیای دم تقاضای دیه نمایند وقاتل موافق با پرداخت دیه نباشد وخواستار دیه باشد تکلیف چیست؟

سئوال (2): ورثه مرحوم محمد ، علیه جعفر به ارتکاب قتل عمدی مورث خود شکایت کرده اند . اوراق پرونده حاکی است ،‌محمد که میهمان جعفر بوده ، پس از مصدومیت به بیمارستان انتقال یافته ، لیکن معالجات موثر واقع نشده و پس از چند روز که در حال اغماء بوده فوت شده است . جعفر اظهار داشته به اتفاق مرحوم محمد و دیگری بنام احمد که باغبان وی می باشد ، پشت بام منزل استراحت می کرده اند که حدود ساعت 2بعد از نیمه شب صدائی شنیده ، از خواب برخاسته ، متوجه شده محمد در رختخواب خودنیست و صدای ناله وی پای دیوار در حیاط منزل به گوش میرسد . توضیحات احمد نیز بهمین نحواست . اطرافیان جعفر و چند نفر از همسایگان وی شهادت داده اند که در حدود ساعت 2بعد از نیمه شب محمد راکه سروصورتش خون آلود بوده و فقط ناله می کرده ، پای دیوار خانه ( خانه جعفر ) مشاهده کرده اند . گواهی پزشکی قانونی حاکی است محمد بر اثر ضربه مغزی بعلت برخورد سرش با جسم سخت فوت شده است . قرار مجرمیت مبنی بر انتساب قتل عمدی به جعفر از باب لوث بجهت حضورش در محل واقعه صادر، پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال شده است . با استناد به قانون به موارد زیر به ترتیب و به تفکیک پاسخ دهید .(6نمره)
الف –آیا مورد را از موارد لوث میدانید ؟ چرا ؟
ب –چنان چه اولیاء دم ( پدر ، مادر و همسروفرزند متوفی )‌تعداد ده نفر واجد شرایط برای قسم در دادگاه حاضر کنند ، آیا با همین تعداد حالفین می توانند اجرای قسامه نمایند؟
ج- چنان چه اولیاء دم از متهم مطالبه قسامه نمایند و متهم خودداری کند ، حکم دادگاه چه خواهد بود ؟
د-در صورتی که متهم ،‌ به طورصحیح به قسامه عمل نماید ، حکم صادر ه در مورد او چه خواهد بود ؟

ه- آیا پدر همسر مرحوم محمد می تواند یکی از حالفین اولیاء دم باشد ؟
سوال 3 : در یک تصادف رانندگی ؛ فرشید که راننده موتورسیکلت بوده با خانم مهشید که عابر پیاده بوده تصادف نموده است .فرشید فاقد گواهینامه رانندگی موتور سیکلت است اما دارای گواهینامه پایه دو شخصی است .کارشناس تصادفات علت تامه تصادف را بی احتیاطی (عدم توجه کافی به جلو) از سوی فرشید دانسته است . پزشکی قانونی صدمات وارده به مهشید را شکستگی ساق پای راست / شکستگی بینی/یک فقره  متلاحمه در دست راست/ و یک فقره حارصه در ناحیه گردن اعلام و در نظریه نهایی اظهار نموده است شکستگی ها بدون عیب درمان گردیده است.در دادنامه صادره توسط دادگاه بدوی ؛ حکم به محکومیت متهم به پرداخت ( بهای هشت شتر بابت شکستگی استخوان پای راست / بهای هشت شتر بابت شکستگی استخوان بینی / بهای یک شتر بابت حارصه گردن / بهای سه شتر بابت متلاحمه  دست راست )وهم چنین چهار ماه حبس بدون استناد به کیفیات مخففه به علت ایراد ضرب و جرح غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر ر انندگی و نیز مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت رانندگی بدون پروانه با قید فوریت پرداخت ارش و مهلت  یک ساله پرداخت دیه( از تاریخ تصادف ) صادر گردیده است . حا ل با توجه به شرح سوال حد اقل چهار مورد ایراد و اشکال اسا سی وارد بر رای را با استناد به مواد قانونی بیان نمایید .(4نمره)

سوال4-نوع جرایم ارتکابی زیر  را با استدلال و استناد  تعیین فرمایید؟(4نمره)

الف)  بابک در یکی از پارک های آبادان با الفاظ رکیک به زنی توهین می نماید.
ب)ناصر با به کار بردن الفاظ اهانت آمیزی به یکی از مراجع تقلید توهین کرده است.

ج)کاوه  در شورای شهر خرمشهر به یکی از اعضای آن شورا اهانت نموده است.

د)موجری به کارمند دولتی که مستأجر اوست در محل اداره مربوطه به دلیل  تأخیر وی در پرداخت اجاره بها توهین نموده است.

با آرزوی  آتیه ای روشن  برای پوینده گان دانش