پرسش های حقوق جزای عمومی3تیر90

پرسش های حقوق جزای عمومی3تیر90

 به نام خداوند جان وخرد -  دانشگاه آزاد اسلامی آبادان -   آزمون درس حقوق جزای عمومی 3  -   تیرماه1390     

 استاد:محمد صالح مویدی -   مدت آزمون:120دقیقه     –  استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است

 1-فرید با استفاده از وسیله نقلیه و با معاونت بهرام ، کودکی را با انگیزه  دریافت پول از اولیاء او ربوده است  با توجه به این که مطابق ماده 621ق.م.ا (مرتکب به حداکثر کیفر محکوم خواهد شد)اینک پاسخ دهید

الف-در صورت وجود جهات مخففه در کنار جهات مشدده ، آیا دادگاه می تواند کیفر مرتکبین را تخفیف دهد یا خیر ؟

ب-با چه محکومیتی نامبردگان  مشمول کیفر تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار می گیرند؟

2-سامان به اتهام کلاهبرداری وفق مستندات قانونی به شش سال حبس محکوم شده است ، او پس از گذراندن مدتی از محکومیت خویش تقاضای آزادی مشروط می نماید حال با توجه به رعایت جمیع جهات ،

الف- آیا نامبرده  با توجه به نوع  اتهام می تواند مشمول تأسیس آزادی مشروط قرار بگیرد یا نه؟

ب-آیا در قانون، علل مشدده  خاصی  برای جرم کلاهبرداری وجود دارد؟

3-فرشید  مرتکب سه فقره جعل گردیده است در مرحله  بدوی دادگاه صادرکننده رأی علی رغم تعدد جرم با اعمال ماده 22 ق.م.ا مجازات وی را تخفیف داده است با اعتراض محکوم علیه به دادنامه ، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده است. حال به نظر شما

الف-  رأی دادگاه بدوی صحیح است یا خیر؟

ب-آیا دادگاه تجدیدنظراستان می تواند مجددأ با استناد به کیفیات مخففه قضایی کیفر محکوم علیه را تخفیف دهد یا نه؟

4-کاوه  راننده اتوبوس در نزدیکی از شهر های مرزی ایران در حین ورود به کشور توسط  مأمورین انتظامی محل با مقادیری موادمخدری که در اتوبوس جاسازی کرده است دستگیر و با احراز بزه و صدور کیفرخواست ،پرونده وی آماده رسیدگی است .اینک اگر  شما قاضی پرونده باشید

الف- اتهام وی را قابل تعلیق می دانید؟

ب-اگر شاگرد وی معاونت در جرم مذکور کرده باشد آیا کیفر او قابل تعلیق است؟

5-اردلان با معرفی خود به عنوان کارمند اداره دولتی دختری را به ازدواج با خود فریب می دهد دادسرای محل وقوع جرم با اصدار کیفرخواستی دائر بر غصب عنوان دولتی و تدلیس در نکاح پرونده را به دادگاه ارسال می نماید قاضی دادگاه رسیدگی کننده اتهام نامبرده را صرفأ تدلیس در نکاح می داند

الف-کدام یک از این نظریات با موازین حقوقی سازگارتر است؟

ب- دادگاه ها در چه موردی به تبدیل کیفر حبس به جزای نقدی ملزم شده اند؟

 با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش      -    محمد صالح مویدی تیر ماه سال نود خورشیدی