پرسش های حقوق جزای عمومی3 تیر89

پرسش های حقوق جزای عمومی3 تیر89

 به نام خداوند جان وخرد                     

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان -  آزمون درس حقوق جزای عمومی 3 -استاد:محمد صالح مویدی -مدت آزمون:120 دقیقه-تیرماه1389

1-بهروز با استفاده از وسیله نقلیه و با معاونت اکبر ، کودکی را با انگیزه  دریافت پول از اولیاء او ربوده است  با توجه به این که مطابق ماده 621 ق.م.ا (مرتکب به حداکثر کیفر محکوم خواهد شد)

الف-در صورت وجود جهات مخففه آیا دادگاه می تواند کیفر مرتکبین را تخفیف دهد یا خیر ؟

ب-با چه محکومیتی نامبردگان  از حقوق اجتماعی  محروم می شوند؟

2-سعید و حمید به اتهام شرکت در کلاهبرداری وفق مستندات قانونی به شش سال حبس محکوم شده اند پس از گذراند مدتی از محکومیت خویش تقاضای آزادی مشروط نموده اند حال با توجه به رعایت جمیع جهات ،

الف- آیا نامبرده گان با توجه به اتهامشان مشمول آزادی مشروط می شوند یا نه؟

ب-آیا  علل مشدده  خاص را برای کلاهبرداری می توان تصور کرد؟

3-احسان مرتکب سه فقره جعل گردیده است در مرحله  بدوی دادگاه صادرکننده رأی با اعمال ماده 22 ق.م.ا مجازات وی را تخفیف داده است با اعتراض محکوم علیه به دادنامه ، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شده است. حال به نظر شما

الف-  رأی دادگاه بدوی صحیح است یا خیر؟

ب-آیا دادگاه تجدیدنظراستان می تواند مجددأ با استناد به کیفیات مخففه قضایی کیفر محکوم علیه را تخفیف دهد یا نه؟

4- قاسم  راننده اتوبوس در نزدیکی از شهر های مرزی ایران در حین ورود به کشور توسط  مأمورین انتظامی محل با مقادیری موادمخدری که در اتوبوس جاسازی کرده است دستگیر و با احراز بزه و صدور کیفرخواست ،پرونده وی آماده رسیدگی است .اینک اگر  شما قاضی پرونده باشید

الف- اتهام وی را قابل تعلیق می دانید؟

ب-اگر شاگرد وی معاونت در جرم مذکور کرده باشد آیا کیفر او قابل تعلیق است؟

5--کیومرث کارمند عالی رتبه بانک با تحریک و ارائه طریق همسرش فریده مبلغی به میزان یک میلیارد تومان اختلاس کرده است با دستگیری متهمین و احراز بزه انتسسابی دادگاه رسیدگی کننده با رد  مال موضوع اختلاس توسط کیومرث کیفر افراد بالا اشاره را تعلیق نموده است

الف- آیا ایرادی بر این تصمیم وارد است یا خیر؟

ب-در صورت مثبت بودن پاسخ و تعلیق مجازات،اگر فرض کنیم کیومرث  در ایام تعلیق مرتکب جرم افترا شده است آیا  کیفر تعلیقی به اجرا در خواهد آمد  یا خیر؟

6 –قاسم مأمور نیروی انتظامی به اتهام بازداشت غیرقانونی شهروندی مورد تعقیب قرار گرفته است

الف-آیا دادگاه می تواند ضمن اعمال تخفیف برای متهم ،مجازات وی را  معلق نماید؟

ب- آیا دادگاه می تواند ضمن اعمال تخفیف برای متهم،مجازات وی را تبدیل به نوعی کند که مناسب به حال متهم باشد؟

7-اصغر با شکستن پنجره خانه ای  و ورود به منزل غیر موفق به سرقت وجوهی می شود دادسرای محل وقوع جرم با اصدار کیفرخواستی دائر بر تخریب و سرقت پرونده را به دادگاه ارسال می نماید قاضی دادگاه رسیدگی کننده اتهام نامبرده را صرفأ سرقت می داند

الف-کدام یک از این نظریات با موازین حقوقی سازگارتر است؟

ب-آیا میتوان  کیفر حبس سرقت را  با رعایت جمیع جهات  مشمول آزادی مشروط دانست؟

8-شاکی اعلام می دارد رضایت می دهم که محکوم علیه از زندان آزاد شودواگر در آینده برایم مشکلی ایجاد نکند هیچ وقت تقاضای وصول دیه نخواهم کرد والا تقاضای وصئل دیه خواهم کرد.

الف –آیا می توان با موافقت شاکی به نحوی که عنوان می داردمحکوم علیه را آزاد کرد؟

ب-اگر شاکی محکوم علیه را عفو کرد ولی جنایت سرایت کند وباعث نقص عضو ویا تلف جان او شود آیا ضمانی برای جانی وجود دارد؟