پرسش های حقوق جزای عمومی2 تیر89

پرسش های حقوق جزای عمومی2 تیر89

به نام خداوند جان وخرد

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان -  آزمون درس حقوق جزای عمومی دو -استاد:محمد صالح مویدی -مدت آزمون:120 دقیقه- تیر ماه1389

به پرسش های زیرمستدل و مستند پاسخ داده  و از نوشتن مطالبی که مستقیماً ارتباط به پرسش ندارد اجتناب کنید.

الف.  شاپور ،غلام ، ناصر ،سیامک  و حسن  اقدام به تشکیل باند سرقتی می نمایند و نقشه ی سرقت از ویلایی را ازکیومرث که از مستخدمان ویلای مربوطه است دریافت می نمایند در روز حادثه ناصر در بیرون  ازویلا در درون اتومبیل نگهبانی می دهدغلام اقدام به بیهوشی  و بستن دست و پای سرایدار ویلا می نماید شاپور هم در گاو صندوق  را با مهارتی که دارد  باز می کند  و حسن و سیامک اقدام به بیرون آوردن وجوه نقد و اوراق بهادار از آن می نمایند  وبه همراه دیگر گروه ازویلا خارج می شوند  کاوه در جلوی ویلا  که دکه سیگارفروشی دارد سارقین را با راهنمایی از مهلکه فراری می دهد ،اتومبیل گشت پلیس  به علت نحوه رانندگی و سرعت زیاد به سارقین مشکوک و دستور ایست  به ایشان می دهد غلام که سراسیمه شده با تحریک  ناصر  به سوی پلیس تیراندازی ولی تیر او به  شخص دیگری در آن سوی خیابان اصابت و باعث فوت او می گردد شاپور ناصر را که در حال رانندگی است   به حرکت با سرعت بیشتر تحریک می نماید و به همین علت ناصر در لحظه ای قادر به کنترل اتومبیل نمی گرد د و ضمن برخورد با اتومبیل دیگری باعث فوت  سرنشین آن می شود  با واژگون شدن اتومبیل ،مرتکبین   دستکیر و با ارجاع پرونده به دادسرا و صدور قرار، بازداشت می شوند ،حال اگر شما  بازپرس پرونده باشید :

1-نقش هر یک از افراد بالا اشاره در جرائم موضوع پرونده را چگونه ارزیابی و تعیین می نمایید  ؟(5/1)

2-اگر قتل های رخ داده را  به موجب قانون به ترتیب خطای محض  و غیرعمدی بدانیم آیا ناصر و  شاپور را می توانیم معاون بدانیم یا نه  ،چرا؟(5/

3-مرتکبین در اعترافات خود بیان  می کنندکه سعید تجهیزاتی را برای سرقت  در اختیار آن ها گذارده است مسوولیت او تا چه میزانی خواهد بود؟(5/1)

4- در صورت احراز جمیع جهات  آیا اتهام سعید را  معاونت در تمامی جرایم صورت گرفته می دانید  یا تنها   معاونت در سرقت ؟(5/1)

5-اگر سعید  پس از  انجام معاونت و پیش از ارتکاب جرم اصلی  ازعمل خویش پشیمان گردد  چه تأثیری در مسولیت او ایجاد خواهد شد؟(5/1)

6-اگر در رسیدگی  مشخص گردد ناصر  در حین ارتکاب جرم سفیه بوده   است چه تأثیری در میزان مسوولیت او خواهد داشت؟(5/1)

7-اگرغلام پس از ارتکاب جرم در بازداشت گاه دیوانه  گردد تأثیری در کیفر او دارد یا نه ؟(5/1)

8-اگر فرض کنیم کیومرث  علی رغم  تحریک   مباشرین از قصد مجرمانه آن ها آگاهی نداشته است  میزان مسوولیت کیفری او را تعییننمایید؟(5/1)

9- اگر در حیاط ویلا استخری وجود داشته و یکی از سارقین در آن سقوط نموده و غرق شده باشد آیا می توان صاحب ویلا را مسوول دانست و-چرا؟(5/

10-اگر مشخص گردد که متصرف ویلا به صورت  عدوانی و غاصبانه ویلا را در اختیار داشته  و در آن استخر ایجاد کرده است  چطور؟.(5/1نمره)

ب.جمشید  با دسیسه و فریب و با  این بهانه که    فریبا   به خاطر نحوه سلوک  و رفتارش در جامعه لکه ننگی  برای خانواده است برادر وی،کاظم را به  کتک  (ضرب و جرح)او برمی انگیزد  کاظم  که گمان می کند با کشتن خواهر  حد الهی را جاری ساخته است  موضوع را با دوست  خود اردلان در میان می گذارد و از او قول همکاری می گیرد  .در وقت مقرر هر دو برای  کشتن فریبا وارد اتاق  اوشده و با ضربه های  متعددی که هر دو نفر به  وی وارد می کنند او را به قتل می رسانند  ،  اردلان  مخفیانه  مبادرت به برداشتن مقادیری پول و جواهر از اتاق فریبا نیز می نماید با کشف موضوع و دستگیری متهمین    و احراز بزه انتسابی    اینک  به پرسش های  زیر پاسخ دهید؟

1-   نقش هر یک از افراد بالا اشاره در جرائم موضوع پرونده را چگونه ارزیابی و تعیین می نمایید  ؟(1نمره)

2- اثبات یا عدم اثبات مهدور الدم بودن  مقتول از سوی مباشرین  چه تأثیری در مسولیت ایشان ایجاد خواهد کرد؟(1نمره)

3-اگر اردلان اثبات نماید که کاظم او را به همراهی در قتل اکراه نموده است  آیا    تأثیری در مسولیت او ایجاد خواهد شد؟(1نمره)

4-اگر محرز شود مباشرین در حین قتل مست بوده اند میزان مسوولیت کیفری  ایشان  راتعیین نمایید؟(1نمره)

5-اگر فرض کنیم مباشرین به جهت  شباهت ظاهری و تاریکی و اضطراب  ، فریده  را به اشتباه به قتل رسانده اند  موضوع را بررسی نمایید؟ (1