پرسش های حقوق جزای عمومی 2 بهمن88

پرسش های حقوق جزای عمومی 2 بهمن88

به نام خداوند جان وخرد

دانشگاه آزاد اسلامی آبادان   آزمون درس حقوق جزای عمومی دو    استاد:محمد صالح مویدی   مدت آزمون:120 دقیقه    بهمن88

1.  شاپور ،غلام ، ناصر ،سیامک  و حسن  اقدام به تشکیل باند سرقتی می نمایند و نقشه ی سرقت از ویلایی را ازکیومرث که از مستخدمان ویلای مربوطه است دریافت می نمایند در روز حادثه ناصر در بیرون  ازویلا در درون اتومبیل نگهبانی می دهدغلام اقدام به بیهوشی  و بستن دست و پای سرایدار ویلا می نماید شاپور هم در گاو صندوق  را با مهارتی که دارد  باز می کند  و حسن و سیامک اقدام به بیرون آوردن وجوه نقد و اوراق بهادار از آن می نمایند  وبه همراه دیگر گروه ازویلا خارج می شوند  کاوه در جلوی ویلا  که دکه سیگارفروشی دارد سارقین را با راهنمایی از مهلکه فراری می دهد ،اتومبیل گشت پلیس  به علت نحوه رانندگی و سرعت زیاد به سارقین مشکوک و دستور ایست  به ایشان می دهد غلام که سراسیمه شده  به سوی پلیس تیراندازی ولی تیر او به  شخص دیگری در آن سوی خیابان اصابت و باعث فوت او می گردد شاپور ناصر را که در حال رانندگی است   به حرکت با سرعت بیشتر تحریک می نماید و به همین علت ناصر در لحظه ای قادر به کنترل اتومبیل نمی گرد د و ضمن برخورد با اتومبیل دیگری باعث فوت  سرنشین آن می شود  با واژگون شدن اتومبیل ،مرتکبین   دستکیر و با ارجاع پرونده به دادسرا و صدور قرار، بازداشت می شوند ،حال اگر شما  بازپرس پرونده باشید

الف-نقش هر یک از افراد بالا اشاره در جرائم موضوع پرونده را چگونه ارزیابی و تعیین می نمایید  ؟

ب- مرتکبین در اعترافات خود بیان  می کنند    که سعید آن ها   را  به ارتکاب سرقت از ویلا تحریک نموده    مسوولیت او تا چه میزانی خواهد بود؟

ج-- اگر در رسیدگی  مشخص گردد ناصر 16 سال شمسی دارد چه تأثیری در میزان مسوولیت او خواهد داشت؟

د--اگرغلام پس از ارتکاب جرم در بازداشت گاه دیوانه  گردد تأثیری در کیفر او دارد یا نه ؟

ن-اگر فرض کنیم کیومرث از قصد مجرمانه اعضا گروه آگاهی نداشته است  میزان مسوولیت کیفری او را تعیین نمایید؟

 و- اگر در حیاط ویلا استخری وجود داشته و یکی از سارقین در آن سقوط نموده و غرق شده باشد آیا می توان صاحب ویلا را مسوول دانست و-چرا؟

ه-اگر مشخص گردد که متصرف ویلا به صورت  عدوانی و غاصبانه ویلا را در اختیار داشته  و در آن استخر ایجاد کرده است  چطور؟.(10 نمره)

2.جمشید  با گروگان گیری فرزند  کاظم ،وی را با تهدید به کشتن  فرزندش وادار به قتل شخصی به نامبابک می نماید  کاظم موضوع را با دوست  خود اردلان در میان می گذارد و از او قول همکاری می گیرد  .در  روز مقرر هر دو با نوشیدن مشروبات الکلی  برای  کشتن بابک وارد منزل او شده و با ضربه های  متعددی که اردلان به بابک وارد می کند او را به قتل می رسانند  و  کاظم نیز مبادرت به برداشتن مقادیری پول و جواهر از منزل بابک می نماید با کشف موضوع و دستگیری متهمین  مشخص می گردد شخص مقتول بابک نبوده  بلکه برادر اوبهزاد بوده است  بازپرس پرونده  به استناد ماده 207  ق.م.اجمشید وکاظم را معاون قتل عمدی واردلان را به استنادبند ب ماده 206 ق.م.ا  مباشر قتل عمدی تلقی نموده  ومبادرت به صدور قرار مجرمیت کرده است  اگر شما وکیل متهمین باشید چه دفاعی از ایشان می نمایید ؟ مستدل و مستند پاسخ دهید.(6نمره)

3.صاحب  ملک  نیمه  خرابه ای  در آبادان اقدام به تخریب کلی و یا تعمیر  ملک خود نمی نمایداگر فرض کنیم رهگذری به واسطه ی ریزش  سقف دیوار رو به خیابان  این ملک  آسیب ببیند آیا می توان برای صاحب ملک مسوولیت جزایی قائل شد یا خیر؟ تحت چه عنوانی؟

اگر صدمه دیده مجنون باشد چه تأثیری بر کیفر  مرتکب خواهد گذاشت؟اگر فرض کنیم صدمه دیده امکان عبور از راه دیگری را داشته است ولی با  آگاهی از این خطر  از آن مسیر عبور نموده باشد آیا می توان صاحب ملک را مسوول کیفری دانست .چرا؟  مستدل و مستند پاسخ دهید(4نمره)


باآرزوی  آتیه ای روشن  برای پوینده گان دانش