پرسش های حقوق جزای عمومی 1تیر90

پرسش های حقوق جزای عمومی 1تیر90

 

دانشگاه آزاد واحد آبادان-  حقوق جزای عمومی یک -   استاد:محمد صالح مویدی -      زمان:120 دقیقه  -  تیر ماه1390

به پرسش های زیر خوانا ،مختصر،مستدل و روشن پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.

«استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است.»

1-دو دانشجوی کارشناسی رشته حقوق درمورد منابع تکمیلی حقوق جزا با هم مباحثه می نمایند اولی می گوید منابع الزامی گاهی در خصوص اعمال حرام،مجازات درنظر نگرفته اند بنابراین باید به استناد منابع معتبر فقهی،مرتکب عمل حرام،کیفر ببیند اما  دانشجوی دومی استناد به منابع معتبر فقهی را برای تعقیب و مجازات مرتکب فعل حرام،صحیح نمی داند، شما به عنوان نفرسوم،کدام یک ازدونظربالا راقانونی و صحیح می دانید ؟(2

2- فردی« شیء» متعلق به دیگری را تخریب می نماید  و تحت تعقیب قرار می گیرد بازپرس پرونده با توجه به تفسیری که از ماده 677 ق.م.ا انجام می دهد مقرر می دارد که قانون گذار در این ماده  از واژه اشیاء (جمع شیء) استفاده کرده ونه واژه شیء(مفرد) :«هرکس اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند ...به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» بنابراین عمل مرتکب را مشمول ماده بالا گفته نمی داند و متهم را تبرئه می نماید نظرتان چیست ؟

3- یک پاکستانی در عربستان سعودی ، اموال یک ایرانی را می رباید در چه صورتی می توان به جرم او در ایران وبه موجب قوانین جزایی ایران رسیدگی کرد؟

4- سارق با ربودن وسایلی از منزل صاحب مال خارج می گردد صاحب مال به تعقیب او پرداخته و سارق را مضروب و مصدوم می نماید آیا این  مقابله با سارق را می توان دفاع مشروع تلقی نمود؟(2 نمره)

5-اگر فرض کنیم  فردی به جهت بروز گرسنگی شدید اقدام به خوردن گوشت تن انسان دیگری نماید عمل او از دیدگاه حقوق کیفری چگونه ارزیابی می گردد؟

6-- به عنوان دانشجوی حقوق چگونه می توانید جرایم آنی ، مستمر و به عادت را از هم تفکیک نمایید؟(2 نمره)

9- سارقی با جمع آوری اثاث منزل دیگری ، قبل از خروج از منزل ،دستگیر می شود دادیار پرونده عمل او را سرقت می داند ، نظرتان را بنویسید؟(2 نمره)

10- فردی با موتور سیکلتی که فاقد ترمز مناسب است اقدام به حرکت می نماید و در نتیجه با عابری برخورد و باعث قتل او می گردد ، عنصر معنوی او را چکونه ارزیابی می کنید؟(2 نمره)

با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش      -    محمد صالح مویدی تیر ماه سال نود خورشیدی