پرسش های حقوق جزای عمومی 1بهمن89

پرسش های حقوق جزای عمومی 1بهمن89

 

دانشگاه آزاد واحد آبادان- حقوق جزای عمومی یک -استاد:محمد صالح مویدی - زمان:120 دقیقه  بهمن 1389

به پرسش های زیرمختصر،مستدل و روشن پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.

1- دو دانشجوی کارشناسی رشته حقوق درمورد منابع تکمیلی حقوق جزا با هم مباحثه می نمایند اولی می گوید منابع الزامی گاهی در خصوص اعمال حرام،مجازات درنظر نگرفته اند بنابراین باید به استناد منابع معتبر فقهی،مرتکب عمل حرام،کیفر ببیند اما دومی استناد به منابع معتبر فقهی را برای تعقیب و مجازات مرتکب فعل حرام،صحیح نمی داند، شما به عنوان نفرسوم،کدام یک ازدونظربالا راقانونی و صحیح می دانید ؟(2 نمره)

2- فردی« شیء» متعلق به دیگری را تخریب می نماید با توجه به ماده 677 ق.م.ا که می گوید :«هرکس اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب کند ...به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد» آیا می توان با توجه به نحوه ی تفسیر مقررات کیفری ، عمل مرتکب را مشمول کیفر ماده بالا دانست؟(2 نمره)

3- مردی در سال 1374 ازدواج دائم خود را دفاتر رسمی به ثبت نمی رساند در سال 1375 با تصویب ق.م.ا و ماده 645 آن، عدم ثبت ازدواج دائم ،جرم اعلام می شود.در سال 1389 تخلف وی کشف گردید دادیار پرونده مرتکب را مشمول مجازات آن ماده نمی داند ،نظرتان چیست؟(2 نمره)

4- نماینده سیاسی معزول ایران در کشور خارجی مرتکب جرم می گردد آیا قانون کشور خارجی اجرا می شود یا قانون کیفری ایران ، چرا؟(2 نمره)

5- بازپرس پرونده ای دستور کتک کاری متهمی را برای اخذ اقرار، کشف جرم و احقاق حقوق شکات به مأمورین اداره  آگاهی  صادر می کند در صورت انجام دستور از سوی مأمورین ، آیا رفتار بازپرس و مأمورین را جرم می دانید ؟(2 نمره)

6- مادری،گوش های دختر خردسالش را برای آویختن گوشواره سوراخ می کند رفتاراوراچگونه ارزیابی می کنید؟(2 نمره)

7- سارق با ربودن مال از منزل صاحب مال خارج می گردد آیا مقابله با او را می توان دفاع مشروع تلقی نمود؟(2 نمره)

8- به عنوان دانشجوی حقوق چگونه می توانید جرایم آنی ، مستمر ، به عادت و مرکب را از هم تفکیک نمایید؟(2 نمره)

9- سارقی با جمع آوری اثاث منزل دیگری ، قبل از خروج از منزل ،دستگیر می شود دادیار پرونده عمل او را سرقت می داند ، نظرتان را بنویسید؟(2

10- فردی با موتور سیکلتی که فاقد ترمز مناسب است اقدام به حرکت می نماید و در نتیجه با عابری برخورد و باعث قتل او می گردد ، عمل او را قتل عمد ناشی از سوءنیت باید دانست یا قتل غیر عمد ناشی از تقصیر ؟(2 نمره)

 با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش      -    محمد صالح مویدی 2/11/1389 خورشیدی