سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

سوالات امتحان آیین دادرسی کیفری2 تابستان92

 

دانشگاه آزادواحد آبادان- آیین دادرسی کیفری دو-  استاد :محمد صالح مویدی - زمان :60 دقیقه  -بارم هر پرسش  1نمره

پاسخ های درست پررنگ شده است.

1-شخصی به اتهام زنای محصنه در دادگاه کیفری استان تحت محاکمه قرار می گیرد دادگاه مربوطه اتهام منتسبه را زنای ساده تشخیص می دهد در این حالت ......

1)پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی(جزایی)شهرستان ارسال می کند و رآی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

2) پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی(جزایی)شهرستان ارسال می کند و رآی صادره قطعی خواهد بود.

3) رسیدگی می کند و رآی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

4) رسیدگی می کند و رآی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

2-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی به ترتیب  در ........... است.

1)هر دو در دادگاه انقلاب اسلامی               3) دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزایی

2) هر دو در دادگاه عمومی جزایی              4)دادگاه عمومی جزایی و دادگاه انقلاب

3-کدامیک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

1)توهین به بنیانگذار انقلاب                       2)توهین به مقدسات اسلام

3)قاچاق ارز و کالا                                 4)دعاوی اصل 49 ق.ا    

4-اگر  طفلبا مشارکت چند فرد بالغ مرتکب جرم قتل عمد و یا غیر عمد شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به متهمین پرونده را دارد؟

1)اگر اتهام قتل عمد باشد دادگاه کیفری استان به اتهام همه رسیدگی می کند و الا تفکیک صورت می گیرد.

2)اگر اتهام قتل غیر عمد باشد  دادگاه اطفال به اتهام همه رسیدگی می کند و الا تفکیک صورت می گیرد.

3) در هر دو حالت ، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اتهام همه دارد.

4) در هر دو حالت ، دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی به اتهام همه را  دارد.

5-اگر یک فرد نظامی با همکاری یک فرد روحانی مرتکب یک جرم عمومی و یا خاص نظامی گردد به جرایم آنها در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

1)هر دو در دادگاه ویژه روحانیت

2)هر دو در دادگاه نظامی

3)به تفکیک اتهام فرد نظامی در دادگاه نظامی و اتهام فردروحانی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرارمی گیرد

4)بین قانون مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی و آیین نامه ویژه روحانیت تعارض وجود دارد.

6-در خصوص رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال کدام گزینه زیر درست می باشد

1)رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

 2)رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت علنی و بدون حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

3 )رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت غیرعلنی و بدون حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

4 )رسیدگی در دادگاه اطفال به صورت غیر علنی و با حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

7)در مورد اطفال، دادگاه حق اخذ کدام یک از قرارهای تأمین زیر را دارد؟

1)وثیقه و الزام به حضور با وجه الزام                     2)وثیقه و کفالت

3)الزام با قول شرف ، وثیقه و کفالت                       3)کلیه تأمینات

8-حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه ...........جهت دفاع از کیفر خواست ضروری است و بدون حضور ایشان جلسه دادگاه .............

1)دادگاه عمومی جزایی و شورای حل اختلاف – رسمیت دارد

2) دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان ، دادگاه انقلاب - رسمیت ندارد

3) دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان ، دادگاه انقلاب  و دادگاه تجدیدنظر استان- رسمیت ندارد

4 دادگاه عمومی جزایی، دادگاه کیفری استان ، دادگاه انقلاب – شورای حل اختلاف و دادگاه تجدیدنظر استان -رسمیتدارد

 9-شخصی متهم به سرقت حدی  و کلاهبرداری است رسیدگی به  اتهامات او ...................................

1)به هر دو اتهام در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.

2) به هر دو اتهام در دادگاه عمومی جزایی شهرستان رسیدگی می شود. 

3)به تفکیک، سرقت حدی در دادگاه کیفری استان و کلاهبرداری در دادگاه عمومی جزایی شهرستان

4) به تفکیک، سرقت حدی در دادگاه  عمومی جزایی شهرستان و کلاهبرداری در دادگاه کیفری استان

10-ماده 517 ق.م.ا توهین علنی به رئیس کشور خارجی در ایران به شرط معامله متقابل مستوجب حبس یک تا سه ماه است رسیدگی به اتهام مزبور در صلاحیت کدام مرججع است؟

1)مستقیمأ در دادگاه عمومی جزایی محل

2)طرح شکایت در دادسرا سپس با صدور کیفرخواست،طرح در دادگاه عمومی جزایی محل.

3)شورای حل اختلاف محل

4)طرح شکایت در دادسرای تهران سپس با صدور کیفرخواست طرح در دادگاه عمومی.

11- در امور کیفری، موضوع مجازات های تعزیری و بازدارنده، مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند  مگر این که........

1)دادستان کل تقاضای تجدیدنظر نماید.

2)دادستان کل یا شاکی خصوصی تقاضای تجدیدنظر نمایند.

3)دادستان عمومی محل یا شاکی خصوصی تقاضای تجدیدنظر نمایند.

4)فقط دادستان عمومی محل وقوع جرم تقاضای تجدیدنظر نماید.

12-شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به ترتیب از .........................................

1)یک و سه قاضی تشکیل می شود.                                                 2)دو و دو قاضی تشکیل می شود.

3)یک و دو قاضی تشکیل می شود.                                                  4)دو و سه قاضی تشکیل می شود.

13-دادگاه انقلاب حکم اعدام فردی را به اتهام محاربه و افساد فی الارض صادر کرده است مرجع تجدیدنظر از این حکم........................... است

1)دیوان عالی کشور                                             2)دادگاه تجدیدنظراستان             

3)رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور است       4)اگر روحانی باشد دادگاه ویژه روحانیت

14-شعب دیوان عالی کشور از...............تشکیل می شود و در صورت اختلاف..........................

1)یک رئیس و دو مستشار  - عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

2) یک رئیس و یک مستشار  - عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن ها ضمیمه به آن ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

3) یک رئیس و دو مستشار  - نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

4) یک رئیس و یک مستشار  -  یکی از قضات شعب دیگر به آن ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

15- اعضاء هیأت منصفه چند نفر هستند؟

1)در تهران و استان ها 21 نفر                                 2)در تهران 14 و در سایر استان ها 7 نفر     

3)در تهران و استان ها 14 نفر                                 4)در تهران 21 و در سایر استان ها 14 نفر    

16-محکومیت به محرومیت از حق رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری........

1)قطعی است                                              2)قابل تجدیدنظر است

3)کمتر از 5 سال قطعی است                            4)بیشتر از سه ماه قابل تجدیدنظر است

17-رسیدگی به جرم غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت کدام دادگاه است

1)عمومی                    2)انقلاب                    3)نظامی 1                  4)نظامی 2

18-فردی متهم به قطع عضو غیرعمدی استمرجع تجدیدنظر خواهی .........است

 1)دادگاه تجدیدنظر استان                    3)دادگاه کیفری استان

 2)دیوان عالی کشور                       4)اگر دیهجنایت مذکور کمتر از خمس دیه باشد قابل تجدیدنظر خواهی نخواهد بود

19-هوشنگ با جعل کارت نیروی انتظامی اقدام به حمل 10 کیلوگرم تریاک از زاهدان به تهران می نماید پس از ارائه کارت به نیروی انتظامی در ایست بازرسی شهرستان قم دستگیر می شود رسیدگی به اتهامات وی در صلاحیت

1)هر دو اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب قم است.

2) هر دو اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب زاهدان است.

3)حمل تریاک در صلاحیت دادگاه انقلاب قم و جعل در صلاحیت دادگاه نظامی قم است.

4)حمل تریاک در صلاحیت دادگاه انقلاب قم و جعل در صلاحیت دادگاه عمومی قم است.

20)حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ویژه روحانیت با کدام مرجع است؟

1)دیوان عالی کشور                                           2)اختلاف قابل تحقق نیست

3)دادگاه تجدیدنظر استان                                     4)دادستان ویژه روحانیت

 

                                                                     پیروز باشید محمدصالح مویدی مرداد 1392