پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی 3 تابستان 92

دانشگاه آزادواحد آبادان- حقوق جزای اختصاصی 3-  استاد :محمد صالح مویدی - زمان :30دقیقه  -بارم هر پرسش  1نمره

پاسخ های درست پررنگ شده است.

1-کدام گزینه با تعریف جرم محاربه موضوع ماده 279 ق.م.ا انطباق دارد؟

الف)عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم به نحوی که موجب نامنی در محیط گردد

ب) عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال و ناموس یا آزادی مردم به نحوی که موجب نامنی در محیطگردد

ج) عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال و ناموس مردم هرچند موجب نامنی در محیط نگردد

د) عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال و ناموس یا آزادی مردم  هرچند که موجب نامنی در محیطنگردد

2)مدت نفی بلد محارب .............

الف)اگر  بعد دستگیری توبه کند کمتر از یکسال است و اگر توبه نکند همچنان در تبعید می ماند.

ب)اگر  بعد دستگیری توبه کند یکسال است و اگر توبه نکند همچنان در تبعید می ماند.

ج)در هرحال کمتر از یکسال نیست  و اگر توبه نکند بعد یکسال همچنان در تبعید می ماند.

د)اگر قبل دستگیری توبه کند کمتر از یکسال است و الا همچنان در تبعید می ماند تا توبه کند.

3)کدامیک از جرایم زیر اگر به طور گسترده انجام شود و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ویا ...در حد وسیع گردد می تواند از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده 286 ق.م.ا  قلمداد شود؟

الف) هتک حرمت منازل      ب) اهانت به اشخاص       ج)نشراکاذیب            د)غصب عنوان دولتی

4)کدام گزینه با جرم بغی موضوع ماده 288 ق.م.ا هماهنگی دارد؟

الف)قیام گروهی و مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و کیفر باغی اعدام است.

ب) قیام گروهی و مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و کیفر باغی در صورت استفاده از سلاح (چه علنی و چه عملی ) اعدام است.

ج) قیام گروهی و مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و کیفر باغی در صورت استفاده علنی از سلاح اعدام است.

د) قیام گروهی و مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران و کیفر باغی در صورت استفاده عملی از سلاح اعدام است.

5)هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 ق.م.ا عضویت یابد:

الف)به صرف عضویت قابل مجازات نمی باشد.

ب)به صرف عضویت قابل مجازات نمی باشد مگر اینکه ثابت شود از اهداف گروه با اطلاع بوده است.

ج)به صرف عضویت قابل مجازات است.

د) به صرفعضویت قابل مجازات است مگر این که ثابت شود از اهداف گروه بی اطلاع بوده است.

6)موضوع ماده 511 ق.م.ا جرم ادعا یا تهدید به بمب گذاری در ..................است

الف) هواپیما، کشتی، اماکن عمومی

ب)هواپیما، کشتی، اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی

ج) هواپیما، کشتی، وسایل نقلیه عمومی

د) هواپیما، کشتی، وسایل نقلیه عمومی عمومی یا خصوصی

7)«هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی ،یا سکه های حکومت های قبلی ایران،لیره ونظایر آن را از پول ها و ارزهای دیگر که مورد معامله ولقع می شود بسازد یا عالمأ داخل کشور نماید.....به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود» شرط تحقق این جرم کدام است؟

الف)شباهت داشتن سکه تقلبی با سکه اصل

ب)مسکوک بودن طلا و نقره و مورد معامله واقع شدن آن

ج)گزینه الف و ب

د)گزینه الف وب و همچنین سکه تقلبی از نظر ارزش با سکه اصلی برابر باشد.

8)عنصر مادی جرم موضوع ماده 537 ق.م.ا که می گوید:«عکسبرداری از کارت شناسایی یا اوراق هویت و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد...»کدام است؟

الف) شبیه سازی فتوکپی یا عکس با اصل آن است.

ب)عکسبرداری و عکس با اصل شباهت کامل داشته باشد

ج) عکسبرداری و عکس با اصل شباهت  داشته باشد

د)عکسبرداری

9)هرکس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزس عالی ،دانشسراها، مراکز تربیت معلم،اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی شرکت نماید حسب مورد.....علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

الف)مرتکب    ب)داوطلب        ج) مرتکب به عنوان مباشر و داوطلب به عنوان معاون         د)مرتکب و داوطلب

10)ماده 530 می گوید:«هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات........را بدون مجوز به دست آورده به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد»کدام مورد مشمول این ماده نمی باشد؟

الف)رئیس اداره        ب) کارمند اداره       ج)منشی اداره که مهر را در اختیار دیگری قرار دهد       د) الف و ب

11)جرم موضوع ماده 504 ق.م.ا که می گوید:«هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند .....محکوم می شود» اختصاص به افراد..................

الف)نظامی دارد              ب) غیر نظامی و نظامی دارد              ج) غیر نظامی دارد                د)بیگانه دارد 

12)ساختن سکه تقلب سکه طلا و نقره در صورتی جرم تقلب سکه موضوع ماده 518 ق.م.ا خواهد بود که سکه طلا و نقره «مورد معامله واقع شود» منظور از قید اخیر چیست؟

الف)سکه رایج داخلی باشد                                                        

 ب)سکه رایج داخلی یا خارجی باشد

ج)سکه رواج نسبی بین مردم داشته و به سهولت قابل تبدیل به پول باشد

د) مردم حاضر باشند در عوض آن پول بدهند.

13)تحریک مردم به قتال با یکدیگر در صورتی جرم علیه کشور است که.........باشد

الف)به قصد ضدیت با حکومت اسلامی باشد               ب)به قصد مقابله با اساس نظام جمهوری اسلامی

ج)به قصد برهم زدن امنیت کشور باشد                      د)تحریک منتهی به صدمات بدنی شود

14)در جرم جعل اسناد در مواردی که منتسب الیه معلوم نیست عدم تحقق جرم با کدام مورد منطبق است؟

الف)فقد عنصر معنوی جرم                                                   ب)فقد رکن ضرری جرم

ج)فقد رکن مادی جرم                                                            د)فقد رکن قانونی جرم

15)مداخله سارق در اموال مسروقه جرم قلمداد نمی گردد حال اگر جاعل از سند مجعول استفاده کند.........

الف)فقط به مجازات جعل محکوم می شود                  ب)به مجازات جرم اشد محکوم می شود

ج)به مجازات هر دو جرم محکوم می شود                 ج)به مجازات جرم استفاده از سند جعلی محکوم می شود.

16)ماده 539 ق.م.ا می گوید:«هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد........................... به حبس از 6ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد»اختصاص به........................................

الف)فقط طبیب دارد                               ب)طبیب دارد و متقاضی ممکن است به مجازات معاون محکوم  شود

  ج)طبیب و متقاضی دارد                        د) طبیب دارد و متقاضی به مجازات مباشر معنوی محکوم می شود.

17)جرم صدور تصدیق نامه های برخلاف خلاف واقع.......................................

الف)مطلقأ منوط به ورود ضرر به اشخاص ثالث یا دولت نیست.

ب) مطلقأ منوط به ورود ضرر به اشخاص ثالث یا دولت است.

ج)اگر برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی صادر شده باشد منوط به ورود ضرر به اشخاص ثالث یا دولت است.

د)اگر تصدیق نامه بر خلاف واقع برای سایر امور خارج از موارد 3 گانه مذکور در گزینه ج صادر شده باشد  منوط به ورود ضرر به اشخاص ثالث یا دولت است.

18)جرم سوء قصد به جان موضوع ماده 515 ق.م.ا اختصاص به کدام یک از افراد سیاسی و مذهبی دارد؟

الف)بنیانگذار انقلاب، رهبر و روسای سه قوه و مراجع تقلید

ب) بنیانگذار انقلاب ،رهبر مراجع بزرگ تقلید

ج)رهبر و روسای سه قوه و مراجع بزرگ تقلید

د)رهبر و روسای سه قوه و معاونین آنها و مراجع بزرگ تقلید

19)جرم اهانت به مقدسات مذهبی موضوع ماده 513 ق.م.ا اختصاص به کدام یک از اشخاص زیر ندارد؟

الف)امام سجاد(ع)               ب) حضرت ابوالفضل (ع)        ج) حضرت زینب(س)     د) گزینه های ب وج

20)در ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی موضوع مواد 498 تا 512 ق.م.ا کدام عامل باعت محکومیت مرتکب به اشدمجازات می شود؟

الف)اگر جرم مذکور در زمان جنگ ارتکاب یابد  

ب) اگر جرم مذکور در زمان تحریم های سیاسی ارتکاب یابد  

ج) اگر جرم مذکور به صورت گروهی و سازمان یافته ارتکاب یابد.  

د )اگر جرم مذکور به قصد براندازی ارتکای یابد.