پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

پرسش های امتحان جرم شناسی خردادماه 92

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان        امتحان :جرم شناسی        استاد: محمد صالح مویدی     

زمان:90 دقیقه      تذکر:پاسخ ها بایستی تحلیلی و مبتنی بر تئوری های جرم شناسی باشند.

 

تذکر :

 دانشجویان محترم با توجه به آمادگی ذهنی خود لطفأ فقط به 5 پرسش از 6 پرسش زیر پاسخ دهید به پاسخ های اضافی نمره ای تعلق نخواهد گرفت . بارم هر پرسش 4 نمره است.

 

1-جرم شناسی بزه دیده شناسی به چه معناست توضیح دهید؟

2-از منظر جرم شناسی، واکنش اجتماعی در  مقابل جرم چیست.توضیح دهید؟

3- ایرادات جرم شناسی رادیکال به جرم شناسی لیبرال چیست؟

4-جرمشناسی مکتب تحققی را از دیدگاه بنیانگذارانش شرح دهید.

5-  تئوری اقتصادی گری بیکر و راهکارهای پیشنهادی وی را بیان نمایید.

6-تئوری شخصیت جنایی را از دیدگاه مونه ریه بیان کنید.

 

                                                                  پیروز باشید.

                                                        محمدصالح مویدی2/11/1391