پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 92

دانشگاه آزاد واحد آبادان- آیین دادرسی کیفری یک -استاد :محمد صالح مویدی - زمان :120 دقیقه 

دانشجویان عزیز ، به انتخاب خود صرفأ به 5 پرسش از 9 پرسش  زیر پاسخ دهید پاسخ ها را با خط خوانا ،روشن و مرتب بنویسید  وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.بارم هر پرسش 4 نمره می باشد.

 

1-از اصول حاکم در تعقیب دعوای عمومی می توان اصل قانونی بودن تعقیب و یا اصل مقتضی بودن تعقیب را نام برد حال اصل مقتضی بودن تعقیب و جایگاه آن در آیین دادرسی کیفری ایران را مشروحأ بیان فرمایید.

 

2-ویژگی های نهاد تعقیب را نام برده و هریک را توضیح دهید.

 

3-اناطه کیفری و اعتبار امر مختومه از موانع تعقیب دعوای عمومی به شمار می روند شرایط و مبانی صدور هریک را مشروح بیان کنید.

 

4-شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری و فروض مختلف متصوره آن را توضیح دهید.

 

5-در مورد مرجع تحقیق و اقدامات وی در جرایم مختلف و نیز در جرایم ارتکابی در حوزه قضایی بخش فاقد دادسرا توضیح دهید.

 

6-در مورد رابطه دادستان با دادیاران تحقیق و یا بازپرسان توضیح دهید.

 

7-اگر بازپرس یا قاضی دادگاه و یا دادگاه بخش در ضمن تحقیقات مربوط به جرم دیگر ، جرم جدیدی کشف نمایند چگونه عمل خواهند نمود.

 

8-ویژگی های قرارهای تأمین کیفری و موارد ملغی اثر شدن آن ها را بیان فرمایید.

 

9-در مورد تفاوت قرار بازداشت با سایر قرارها و لزوم بازبینی و مدت آن توضیح دهید.

 

 

 

                                                                                      پیروز باشید و شاد.

                                                                                محمدصالح مویدی 4/3/1392