دفاعی از زوجه در پرونده الزام به تمکین

ریاست محترم شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان آبادان

با سلام و احترام ، بازگشت به پرونده شماره .... دعوی مطروحه از طرف زوج آقای محمد .... به طرفیت موکله خانم ریحانه .... با موضوع الزام به تمکین ، در تکمیل لایحه دفاعیه قبلی پیوست در پرونده ، عرایض خویش جهت تبیین موضوع و دفاع از موکله به استحضارعالی می رسانم :

اولاً با وجود زوجیت ، ظاهر بر تمکین زوجه است و در مقابل نشوز زوجه مستلزم اثبات از ناحیه زوج است . به عبارت دیگر اثبات عدم تمکین، دلیل می خواهد که زوج دلیلی بر این ادعای خود نه در دادخواست و نه در لوایح تقدیمی ارائه نکرده است اکنون نیز به جهت منع قانونی در مواد 51 و 56 ق.آ.د.م و لزوم رعایت اصل تناظر ، زوج نمی تواند غیر از آن چه در ستون دلایل و منضمات بیان نموده دلیل جدیدی ارائه کند.

ثانیا اگر زوج مدعی است موکله خانه را ترک کرده و بدون اجازه هم ترک کرده،  به عنوان خواهان باید چهار موضوع را اثبات می نمود  اول وجود خانه با وسایل و لوازم متعارف برای زندگی، دوم خروج موکله از منزل مشترک ، سوم ، بدون اذن بودن خروج او  و چهارم عدم بازگشت او به منزل علی رغم درخواست زوج . که خواهان عاجز از اقامه دلیل بود . ضمن این عرض کردم که طبق اصل تناظر خواهان نمی تواند غیر از دلایلی که در ستون دلایل و منضمات بیان نموده دلیل جدیدی ارائه کند. که با عنایت به عرایض معنونه و عدم اقامه دلیل ، صدور حکم بر بی حقی خواهان ( زوج) را خواستار هستم.

با سپاس و تجدید احترام –

محمد صالح مویدی وکیل زوجه