دفاعی در پرونده الزام به انتقال سند و تحویل مبیع

موکله یک واحد آپارتمانی را از خوانده خریداری می کند اما به جهت افزایش قیمت املاک ، خوانده حاضر به تحویل آپارتمان و انتقال سند نبود که ناگزیر دعوای ذیل را مطرح نمودیم

موکله یک واحد آپارتمانی را از خوانده خریداری می کند اما به جهت افزایش قیمت املاک ، خوانده حاضر به تحویل آپارتمان و انتقال سند نبود که ناگزیر دعوای ذیل را مطرح نمودیم .

ریاست محترم شعبه ... دادگاه حقوقی شهرستان آبادان

با درود و احترام ، بازگشت به پرونده شماره ..... دعوای موکله ام خانم فاطمه ... به طرفیت خانم پروین ..... که جلسه رسیدگی به آن امروز .... ساعت 12 ظهر تعیین شده است عرایض زیر را در پیرو و تأکید بر لوایح قبلی مضبوط در پرونده ، جهت تبیین موضوع و اتخاذ تصمیم شایسته به محضر عالی تقدیم می دارم:

موکله ام به دلالت مبایعه نامه عادی شماره..... به تاریخ .... تمامت شش دانگ یک واحد آپارتمانی با شماره پلاک ثبتی .... اصلی از فرعی .... واقع در بخش یک شهرستان آبادان را از خوانده محترم خانم پروین ...... خریداری می نماید.

در تبصره 2 ماده 3 مبایعه نامه مزبور ، خوانده تعهد کرده که پلاک مذکور را در مورخه 20/12/1392 تخلیه و به موکله ام تحویل دهد و سند رسمی آن را هم به نام موکله ام منتقل نماید .ضمانت اجرای عدم انجام این تعهد هم در بند 6 و 7 مبایعه نامه مزبور تحت عنوان خسارت در تأخیر انجام تعهد مشخص گردیده است. به این شرح که متعهد در صورت تخلف روزانه مبلغ 000/000/1 ریال به عنوان جریمه به موکله ام (متعهدله)پرداخت نماید.

اماعلی رغم مراجعات مکرر موکله ام ، متأسفانه خوانده محترم از تخلیه و تحویل و همچنین تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مذکور امتناع ورزیده است. در فاز اثباتی هم التفات دارید در تعهدات یا به تعبیری در امور قراردادی اثبات انجام تعهد با متعهد است و خوانده محترم (متعهد ) دلیلی هم مبنی بر انجام این تعهدات قراردادی ارائه نکرده است .

نتیجتأ در ماهیت دعوا با توجه به این که تخلیه و تحویل و انتقال سند رسمی پلاک ثبتی (مبیع) از آثار قانونی و عرفی عقد بیع است مستندأ به مواد 10 ،219 ،223 ، 230 و 362 قانون مدنی اولأ محکومیت خوانده محترم به تنظیم سند سمی انتقال پلاک ثبتی موضوع دعوا و تحویل آن به موکلم را تمنا دارم.

ثانیأ پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد از قرار روزانه 000/000/1 ریال بابت عدم تخلیه و تحویل و عدم تنظیم سند رسمی بند 6 و 7 قرارداد از مورخه 20/12/1392 لغایت تا صدور و اجرای حکم را خواستارم.

ثالثأ به استناد مواد 515 و 519 ق آ د م صدور حکم بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت خسارات دادرسی را تقاضا دارم.

«هر آن چه حاکم عادل کند همان داد است»

با سپاس و تجدید احترام

محمدصالح مویدی6/12/1393