دفاع در پرونده اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

 

دادیار محترم شعبه ..... دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان

با سلام و احترام ، بازگشت به پرونده شماره ..... به وکالت از شکات ، خانم ها 1-....... و 2-........، عرایض دفاعی خویش را جهت تبیین موضوع و صدور قرار جلب به دادرسی متهم آقای ...به محضرتان تقدیم می دارم :

امر موضوعی :

موکله ام خانم ..... دارای فرزندی به نام .... است که مشارالیه به اتهام حمل و نگهداری 11 گرم شیشه از طرف دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان تحت تعقیب و بازداشت بوده است .

به جهت حس مادرانه ، در پی کمک به فرزندش بوده است .از وضعیت پیش آمده، متهم آقای... که از اقوام موکلین است سوءاستفاده می کند و با مراجعات مکرر به منزل موکله و ترساندن آنها که فرزندشان اعدام خواهد شد و کذا کذا ، تلاش متزایدی برای به کرسی نشاندن افکار غیر اخلاقی و غیرقانونی اش می نماید و وقتی استیصال موکله را به عنوان مادری مهربان ، به غایت می رساند اظهار می دارد در دادگاه نفوذ دارد و 15 میلیون تومان می گیرد و پرونده پسرشان را فیصله می دهد او هر روز با ایجاد تشویش و شلوغ کاری ، مدام این را به موکله و خانواده اش القاء می کند که پسرشان اعدام می شود یا حداقل 20 سال به زاهدان تبعید می شود و برای مختومه شدن پرونده و برائت باید مبلغ بیشتری ( 60 میلیون  تومان )بپردازند .موکله ام به متهم می گوید ما این همه پول نداریم که بپردازیم اما می توانیم وکالت فروش منزل مسکونی مان را که به اسم عروسم خانم .... (موکله دوم) به شما اعطا کنیم که برای مختومه شدن پرونده و برائت پسرم هزینه کنید .متهم هم از وضعیت نهایت بهره برداری را می کند و پس از دریافت وکالت نامه ، اقدام به فروش آن می کند و ثمن آن را در جیب مبارک می گذارد و جواب موکله را دیگر نمی دهد .جالب آن که فرزند موکله هم بنا به دادنامه مضبوط در پرونده محکوم به 4 سال حبس شده است . .

امر حکمی :

ارتکاب چنین امری توسط افراد عادی حسب مقررات ماده 1 «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» (مصوب 29/9/1315) دارای وصف جزایی و قابل تعقیب و مجازات است.

این ماده مقرر می دارد: «هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد یا فائده یا تعهد را به اسم مامورین مزبور و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی 15 هزار ریال محکوم خواهد شد.» 

دلایل اثباتی :

در پرونده حاضر ، شهود موکلین ، به این که متهم ، ادعای این چنین داشته گواهی داده اند .

علی ایه حال با توجه به عرایض معنونه ، احضار نامبرده و تحقیق از او و النهایه صدور قرار جلب به دادرسی برای وی را خواستار هستم .

سخن آخر : استحضار دارید ادعای داشتن نفوذ نزد قضات محاکم و کارکنان اداری دادگستری و کارشناسان و . . . از اموری است که امروزه توسط افرادی که اصطلاحاً آنان را «کار چاق کن» می نامند فراگیر شده و بسیاری از مراجعین به محاکم و دستگاههای اداری تجربه برخورد با چنین افرادی را دارند.معمولاً طرح چنین ادعاهایی توام با جنبه مالی بوده و مدعی به بهانه رفع مشکل فرد مورد نظر مبلغی را پیشنهاد و مطالبه نموده و یا امتیازی برای خود یا شخص ثالث اخذ می کنند.بنابراین اتخاذ تصمیم شایسته و مجازات این افراد ، باعث اطمینان مردم به سلامت دستگاه قضاء و قضات محترم خواهد شد.

با سپاس و تجدید احترام

محمدصالح مویدی15/2/96