پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 95

پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری یک خرداد 95

 -به نام خداوند جان وخرد                     

-دانشگاه آزاد اسلامی آبادان- آزمون :آیین دادرسی کیفری یک - استاد:محمد صالح مویدی              

-«  استفاده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آزاد است »   بارم هر پرسش 25/1 می باشد.     

-مدت آزمون:120 دقیقه  -از نوشتن مطالب غیر مرتبط اجتناب فرمایید.

آقای کامبیز خسروی با تنظیم شکایت نامه و پیوست دلایلی ، به بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان مراجعه نموده و تعقیب میلاد محسنی را به اتهام سرقت طلا و جواهر به ارزش 500 میلیون تومان تقاضا می کند  با شکایت  شاکی و تشکیل پرونده ، میلاد به عنوان مطلع  جهت اخذ اظهارات احضار می گردد اما او به دلیل مرگ پدربزرگش در شب موعد مقرر،از حضور در شعبه بازپرسی خودداری و مراتب را کتبأ به اطلاع بازپرس پرونده می رساند.بازپرس بدون توجه به عذر میلاد در اقدام بعدی دستور جلب متهم را صادر  و آن را در اختیار شاکی قرار می دهد. شاکی در معیت مأمورین کلانتری  به محل سکونت میلاد  مراجعه  و با رویت وی اقدام به جلب او می نمایند.

به علت تعطیلی رسمی ، میلاد به مدت 48 ساعت در کلانتری تحت نظر  بوده و سپس اول وقت روز بعداز تعطیلی ، ازکلانتری به دادسرا اعزام می شود.بازپرس با حضور میلاد و اقرار او به ارتکاب سرقت ، او را به اتهام ارتکاب سرقت تفهیم اتهام می کند اما به جهت  شلوغی شعبه و تراکم کار و به تعبیری عدم امکان تحقیقات، مجددأ دستور تحت نظر قرار گرفتن او را به مدت 24 ساعت صادر می کند در کلانتری و در مدت تحت نظر میلاد ، ملاقات با وکیل و معاینه خود توسط پزشک را تقاضا می نماید اما مأمورین کلانتری اعتنایی به خواسته او نمی کنند فردای آن روز مجدد میلاد نزد بازپرس اعزام می شود و بازپرس قرار تودیع وثیقه به میزان 500 میلیون تومان صادر می نماید اما میلاد به جهت عجز از تودیع وثیقه ، بازداشت و به زندان معرفی  می گردد.آقای بابک قاسمی وکیل دادگستری به وکالت از میلاد  ،ضمن  اعلام وکالت و درخواست  مطالعه اوراق پرونده به قرار صادره اعتراض  می نماید.میلاد یک ماه پس از بازداشت  ، با سپردن وثیقه ملکی  از سوی پدرش  و صدور قرار قبولی وثیقه از سوی بازپرس  آزاد می شود  .و در ادامه پس از پایان تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس  و برگ کیفرخواست از سوی دادستان،پرونده به  شعبه 105  دادگاه کیفری دو شهرستان آبادان ارسال می گردد که در نهایت دادگاه یاد شده  با توجه به اوراق پرونده و دلایل موجود  میلاد  را به تحمل 4 سال زندان و رد مال به شاکی  و 30 ضربه شلاق محکوم می نماید. به پرسش های زیرمستدل پاسخ داده  و از نوشتن مطالبی که مستقیماً ارتباط به پرسش ندارد اجتناب کنید.

1-آیا بازپرس می تواند بدون ارجاع پرونده از سوی دادستان ، تحقیقات را شروع کند.چرا؟

2- آیا بازپرس می توانست میلاد را به عنوان مطلع احضار یا جلب کند و سپس به او تفهیم اتهام نماید ؟چرا؟

3-آیا صدور  دستور جلب میلاد، قانونی و صحیح بوده است ؟

4-آیا مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام ،بدون صدور قرار تأمین کیفری میلاد را آزاد کند؟چرا؟

5-آیا تحت نظر قرار گرفتن مجدد میلاد به مدت 24 ساعت  در نزد نیروهای انتظامی قانونی بوده است ؟چرا؟

6-اگرمیلاد نزد مأمورین کلانتری اعتراف به جرم کرده باشد  اقرار او معتبر است .چرا؟

7-اگر میلاد ادعای مالکیت بر اموال موضوع جرم را بنماید باعث صدور قرار اناطه خواهد شد؟چرا؟

8-آیا صدور قرار تودیع وثیقه  و هم چنین  میزان  آن با نوع جرم و مجازات آن متناسب است یا نه؟چرا؟

9- آیا اعتراض به قرار وثیقه قابل رسیدگی است ؟در کدام مرجع؟

10-در صورت مخالفت دادستان با قرار وثیقه صادره از سوی بازپرس و تقاضای صدور قرار  بازداشت تکلیف چه خواهد بود؟

11-در صورت مخالفت دادستان با قرار جلب دادرسی  صادره ،  به دلیل نقص تحقیقات و درخواست تکمیل تحقیقات، تکلیف  چیست؟

12-آیا بازپرس می توانست به عذر تحقیقات مقدماتی از مداخله وکیل میلاد در پرونده و دفاع از اوجلوگیری نماید .چرا؟

13-آیا مال باخته برای استرداد اموال از دست رفته باید دادخواست بدهد یا این که ضرورتی ندارد.چرا؟

14-در صورت عدم حضورمیلاد  جهت اجرای حکم آیا امکان پرداخت  محکوم به از وثیقه تودیعی وجود دارد ؟ تحت چه شرایطی ؟

15- آیا بی اعتنایی مأمورین به درخواست میلاد در مدت تحت نظر بودن قانونی بوده است؟چرا؟

16-در صورت حصول چه مواردی مقام قضایی می تواند به نفع میلاد اقدام به اصدار قرار منع تعقیب می نماید؟

                                                           

                                                                                پیروز باشید - مویدی- خرداد 95