پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خرداد 95

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی یک خرداد 95

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان     امتحان:حقوق جزای اختصاصی یک    استاد:محمد صالح مویدی

دانشجویان محترم توجه کنید بارم پرسش a 16  نمره و پاسخ پرسش b 4 نمره می باشد- زمان 120 دقیقه

به پرسش های  مطروحه مستدل و مختصر پاسخ دهید و از نوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.

استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است اما استفاده از محشای قانون و کتاب و جزوه ممنوع است .

a-سرباز الف به علت اختلاف با سرباز ب ، شبانه با اخراج فشنگ های مشقی از اسلحه جنگی کلاشینکف و باقی گذاردن فشنگ های جنگی در آن و برداشتن اسلحه و طی مسیر قریب به 100 متر میان محل پست و آشپزخانه که محل حضور سرباز ب بوده و سپس چکاندن اسلحه خارج شده از ضامن از فاصله کمتر از یک متری با مقتول و اصابت گلوله به قفسه سینه باعث قتل سرباز ب شده است و با حمل جنازه مقتول به بیرون از پادگان ، جنازه او را به درون چاه پرت می کند.

1-قتل حادث چه نوع قتلی است .

2-اگر فرض کنیم قتل حادث با استفاده از چاقو و صدمه وارده به ران سرباز ب و خونریزی ناشی از عروق بزرگ ناحیه مذکور و عدم درمان به موقع و شوک باشد و سرباز الف مدعی عدم آگاهی از حساسیت موضع باشد چه تأثیری در مسوولیت او ایجاد خواهد شد.

3-اگر فرض کنیم قتل حادث به جهت  اصابت جسم سخت (مثلأ سنگ) به سر سرباز ب واقع شده باشد و سرباز الف ادعا کند که به جهت تاریکی هوا درست ندیده و می خواسته به کمر مقتول ضربه بزند که ندیده و یا به جهت جابه جایی مقتول ، سنگ به سر او اصابت کرده است قتل حادث چه نوع قتلی خواهد بود چرا ؟

4-اگر فرض کنیم سرباز ب به جهت پرت شدن در چاه کشته شده است اما سرباز الف تصور می کرده که او در اثر اصابت گلوله به سینه فوت کرده است قتل حادث چه نوع قتلی خواهد بود.

5 –اگر فرض کنیم سرباز ب در میدان تیر و در منطقه غیر مجاز تردد کرده باشد و سرباز الف در حال تیراندازی در میدان تیر (به صورت مجاز) باعث کشته شدن سرباز ب گردد قتل حادث چه قتلی خواهد بود.

6- اگر قتل حادث را عمد بدانیم و اولیای دم مقتول پنج تن از برادران مقتول باشند و یکی خواهان قصاص و دو تن خواهان دیه و دو تن خواهان عفو قاتل باشند موضوع چگونه انجام می شود

7- اگر یکی از برداران صغیر و یکی غایب باشد چگونه عمل می شود

8-اگر سرباز ب (مقتول) جزء اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی باشد موضوع را چگونه می کنید

b- جرایم زیر را چگونه ارزیابی می کنید

1-خانم الف به شوهر خود که کارمند بانک است در بانک محل خدمت به جهت اختلافات خانوادگی توهین می کند.

2-شخص الف در یک جمع خصوصی شخص ب را دزد خطاب می کند

3-شخص الف بنا به درخواست شخص ب که مدیر شرکت خصوصی است وارد محل شرکت می شود اما علی رغم تقاضای مدیر شرکت خارج نمی شود

4-تفاوت جرم تهدید با تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت را مختصر بیان کنید

     

                                                       پیروز باشید – خرداد 95