پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی سه خرداد 95

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی سه خرداد 95

امتحان:حقوق جزای عمومی 3         استاد:محمد صالح مویدی      دانشگاه آزاد آبادان        خرداد 1395

استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد است (اما استفاده از محشای و یا هر گونه کتاب و جزوه ممنوع است.)

به پرسش های زیر مستند و مستدل پاسخ داده و از نوشتن مطالب غیر مرتبط اجتناب کنید .   

بارم هر پرسش 5/2 نمره است.    

1-شخص الف مرتکب جرم افترای موضوع ماده 607  ق.م.ا شده است  آیا دادگاه می تواند وی را از کیفر معاف کند ؟ چرا ؟

2- شخص ب مرتکب جرم جعل اسکناس موضوع بند 5 ماده 525 شده است آیا دادگاه می تواند کیفر جایگزین حبس برای او در نظر بگیرد ؟ چرا ؟

3-شخص ج مرتکب جرم کلاهبرداری (موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری) شده  است دادگاه کیفری، در چه صورتی وی مشمول کیفر تبعی هم قرار می گیرد ؟

4-شخص د به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق سابقه محکومیت کیفری به یکسال حبس دارد وی اخیرأ مرتکب جرم مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 ق.م.ا شده است دادگاه کیفری  سابقه محکومیت وی را  مانعی برای اعمال مقررات تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نمی داند این نظر درست است یا خیر؟

5- این دو نفر پس از گذراندن چند سال می توانند متقاضی آزادی مشروط باشند :الف)محکوم علیه الف مدت دو سال  از محکومیت حبس پانزده سال خود را تحمل کرده است حبس او در نتیجه عفو مقام معظم رهبری  به شش سال تقلیل یافته است .

ب)محکوم علیه ب مدت دو سال از محکومیت حبس بیست ساله خود را تحمل کرده است حبس او در نتیجه گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی و رسیدگی مجدد دادگاه صادرکنده حکم قطعی به ده سال تقلیل یافته است ؟

6- -شخص الف مرتکب یک فقره جرم قذف و یک فقره جعل اسناد عادی (ماده 536ق.م.ا) و دو فقره خیانت در امانت (ماده 674 ق.م.ا) شده است با توجه به مقررات تعدد جرم، میزان مجازات قانونی و قابل اجرای وی را معین نمایید.

7-وجوه اشتراک و افتراق تکرار جرم ، در جرایم مستوجب حد و تعزیر را با ذکر مثال با هم مقایسه کنید.

8-شخص ب مرتکب جرم جیب بری(ماده 657 ق.م.ا – تعزیری درجه پنج) شده است دادگاه کیفری در چه صورتی نمی تواند  کیفر تکمیلی برای او در نظر بگیرد .

                                                                                پیروز باشید –محمدصالح مویدی خرداد 95