پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی دو خرداد 95

پرسش های امتحان حقوق جزای عمومی دو خرداد 95

دانشگاه آزاد واحد آبادان-     حقوق جزای عمومی دو -       استاد :محمد صالح مویدی -         زمان :120 دقیقه 

به پرسش های زیر ، مستدل و روشن پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.

استفاده از قانون مجازات اسلامی  آزاد است اما استفاده از محشای قانون و هر گونه کتاب و جزوه ممنوع است.

بارم هر سوال 5/2 نمره می باشد.

.aشخص الف به درخواست شخص ب اسلحه شکاری و خودرو پراید خود را در برای ارتکاب آدم ربایی و قتل در اختیار شخص ب قرار می دهد شخص ب با استفاده از اسلحه مذکور و با همراهی شخص ج ، شخص د را می ربایند به این صورت که شخص ب با تهدید ، شخص د را به زور سوار خودرو می کند و شخص ج  هم بلافاصله خودرو را به حرکت در می آورد و با انتقال او به منطقه خالی از سکنه شخص ب با شلیک گلوله ای شخص د را  به قتل می رساند و سپس مبادرت به مثله (قطعه قطعه کردن) جنازه او کرده و  هر دو با حفر گودالی شخص د را  دفن می نمایند .

B. اینک باتوجه به اینکه اعمال ارتکابی وفق مواد 290 و 621 ، 636 و 722 قانون مجازات اسلامی جرم می باشد:

1.  در مورد نقش ونوع مسوولیت کیفری  شخص الف در ارتکاب جرایم مذکور  مستدلا" اظهار نظر نمایید.

2.  در مورد نقش ونوع مسوولیت کیفری  شخص ب در ارتکاب جرایم مذکور  مستدلا" اظهار نظر نمایید.

3.  در مورد نقش ونوع مسوولیت کیفری  شخص ج در ارتکاب جرایم مذکور  مستدلا" اظهار نظر نمایید.

4 .اگر شخص الف ، اسلحه و خودرو را برای شکار در اختیار شخص ب قرار داده باشد چه تغییری در مسوولیت او به وجود خواهد آمد.

5. اگر شخص ج با استفاده از اسلحه مرتکب قتل شخص د می شد چه تغییری در مسوولیت شخص الف به وجود می آمد.

6.  اگر شخص الف ، اسلحه و خودرو را فقط برای تهدید و جرح شخص د ، در اختیار شخص ب قرار داده باشد مسوولیت وی چگونه خواهد بود.

7  . چنانچه شخص ج ادعا کند که نمی دانسته مثله کردن و دفن بدون مجوز مقتول جرم است در این صورت آیا وی مسوولست خواهد داشت یا خیر؟استدلال شما چیست؟توضیح دهید.

8.  اگر فرض کنیم شخص الف پسری 13 ساله است در مورد مسوولیت او اظهار نظر نمایید.

 

                                                                                             پیروز باشید –خرداد 95