پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

پرسش و پاسخ آیین دادرسی کیفری دو دی 94

دانشگاه آزاد واحد آبادان- آیین دادرسی کیفری دو-  استاد :محمد صالح مویدی - زمان :30 دقیقه  -بارم هر پرسش  1نمره

 

1-شخصی به اتهام قتل عمد  در دادگاه کیفری یک تحت محاکمه قرار می گیرد دادگاه مربوطه اتهام منتسبه را قتل غیر عمد تشخیص می دهد در این حالت ......

1)پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می کند و رآی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

2) پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می کند و رآی صادره قابل فرجام در دیوان عالی کشور خواهد بود.

3) رسیدگی می کند و رآی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهد بود.

4) رسیدگی می کند و رآی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

2-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی به ترتیب  در ........... است.

1)هر دو در دادگاه انقلاب اسلامی               3) دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک

2) دادگاه کیفری دو و انقلاب                     4)دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب

3-کدامیک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

1)توهین به بنیانگذار انقلاب                       2)محاربه

3)قاچاق ارز و کالا                                 4)دعاوی اصل 49 ق.ا    

4- اگر پسر 13 ساله ای مرتکب جرم قتل عمد شود  ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی پرونده را دارد؟

1) دادگاه کیفری یک                                                      2)دادگاه کیفری اطفال و نوجوانان

3) دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان                          4)پس از طی مرحله دادسرا ، دادگاه کیفری یک صالح است.

5-در کدام حالت دادگاه اطفال و نوجوانان صالح به رسیدگی  نیست.

1)سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم، کمتر از 18 سال تمام بوده ولی در حین رسیدگی و قبل از ختم آن ، سن وی از 18 سال تجاوز کند .

2) سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم، کمتر از 18 سال تمام بوده ولی قبل از شروع به رسیدگی ، سن وی از 18 سال تجاوز کند .

3) سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام بوده و همچنین قبل از شروع و ختم رسیدگی هم ، سن وی از 18 سال تجاوز نکند .

4)گزینه دو و سه

6-در حوزه قضایی بخش ، جرم مواد مخدر  ارتکاب می یابد

1)رئیس دادگاه عمومی بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان بخش انجام وظیفه می کند ولی در هر صورت صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست با دادستان شهرستان مربوطه می باشد.

 2) رئیس دادگاه عمومی بخش به جانشینی از دادستان شهرستان و تحت نظارت و تعلیمات وی انجام وظیفه می کند ولی در هر صورت صدور کیفرخواست با دادستان شهرستان مربوطه می باشد.

3 ) رئیس دادگاه عمومی بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان بخش انجام وظیفه می کند ولی در هر صورت صدور کیفرخواست با دادستان شهرستان مربوطه می باشد.

 4 ) رئیس دادگاه عمومی بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان بخش انجام وظیفه می کند ولی در هر صورت صدور کیفرخواست با دادستان مرکز استان می باشد.

7)اگر جرمی در خارج از کشور ارتکاب یابد ولی طبق قانون ، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی باشند  دادگاه کدام شهرستان صلاحیت رسیدگی دارد.

1)اگر مرتکب ایرانی باشد دادگاه محل دستگیری صالح است.        2)اگر مرتکب خارجی باشد دادگاه محل دستگیری صالح است.

3)اگر مرتکب ایرانی باشد دادگاه محل دستگیری ، و اگر مرتکب خارجی باشد دادگاه تهران صالح است.          

 4)در هر صورت دادگاه تهران صالح است.

8-فردی متهم به زنای محصنه ، توهین به کارمند و تبلیغ علیه نظام شده است.

1)به اتهام زنای محصنه وی در دادگاه کیفری یک ، توهین در دادگاه کیفری دو و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود.  

2) به اتهام زنای محصنه  وتوهین در دادگاه کیفری یک ، و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. 

3) به همه اتهامات در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود. 

4)به همه اتهامات در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود.

 9-یک پسر 20 ساله با یک پسر 12 ساله عمل لواط انجام داده است دادگاه صالح کدام است

1)اگر به عنف باشد دادگاه اطفال و نوجوانان                            2)اگر با عنف باشد دادگاه کیفری یک صالح است.

3) اگر به عنف باشد دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان.                    4)در هر صورت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان صالح است.

10-رسیدگی در کدام دادگاه ، مستلزم صدور کیفرخواست است.

1)دادگاه کیفری یک

2)دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری دو

3)دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک

4)دادگاه کیفری یک و کیفری دو و انقلاب

11) کدام دادگاه نمی تواند رسیدگی مستقیم کند

1)کیفری یک                                                                2)دادگاه کیفری دو

3)دادگاه انقلاب                                                              4) هر سه

12- در امور کیفری، موضوع مجازات های تعزیری، مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند  مگر این که..

1)مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی  کمتر از حداقل قانونی باشد و دادستان کل تقاضای تجدیدنظر نماید.

2)مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی  کمتر از حداقل قانونی باشد و دادستان کل یا شاکی تقاضای تجدیدنظر نماید.

3) مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی  کمتر از حداقل قانونی باشد و دادستان  یا شاکی تقاضای تجدیدنظر نماید.

4)مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی  کمتر از حداقل قانونی باشد و شاکی تقاضای تجدیدنظر نماید.

12-کدام یک از جرایم ذیل قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارند

1)تعزیری درجه 7 و جرایم مستلزم دیه تا یک بیستم دیه کامل

2)تعزیری درجه 7 و8 و جرایم مستلزم دیه تا یک بیستم دیه کامل

3)تعزیری درجه 7 و جرایم مستلزم دیه تا یک دهم دیه کامل

4)تعزیری درجه 7و8 وجرایم مستلزم تا یک دهم دیه کامل

13)در امور کیفری ، رأی غیابی زمانی صادر می شود که

1)در تمامی جرایم اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

2) در تمامی جرایم اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک جلسات دادسرا یا دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

3) در غیر جرایم حق الله اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

4) در غیر جرایم حق الله اگر متهم یا وکیل او در هیچ یک جلسات دادسرا یا دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

14)احاله و صلاحیت اضافی استثنائاتی هستند بر ....

1)صلاحیت محلی                                              2)صلاحیت ذاتی

3)هر دو                                                         4)صلاحیت نسبی و محلی

15)مهلت اعاده دادرسی عام

1)یک ماه برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج   2)بیست روز برای افراد مقیم ایران و دوماه برای افراد مقیم خارج

3)ده روز برای افراد مقیم ایران و دو ماه برای افراد مقیم خارج     4)مهلت ندارد

16-راجع به اعاده دادرسی کدام گزینه صحیح است

1)دستور موقت قابل اعاده دادرسی عام و خاص نیست

2)دستور موقت قابل اعاده دادرسی عام و خاص است

3)دستور موقت قابل اعاده دادرسی عام نیست

4)دستور موقت قابل اعاده دادرسی خاص است.

17- در جرایم غیر قابل گذشت پس از قطعیت حکم با گذشت شاکی

1)دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف به تخفیف یا تبدیل مجازات است

2) دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف به تخفیف است

3) دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند  مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل کند

4)دادگاه صادر کننده حکم قطعی فقط می تواند  تخفیف دهد حق تبدیل مجازات ندارد.

18) دادگاه تجدیدنظر

1) در تعیین جلسه برای تمامی جرایم  مختار است  .

2)درحدود و قصاص و برخی از جرایم غیرعمدی در تعزیر درجه 4 و5 و6 مکلف است جلسه رسیدگی تعیین کند

3) درحدود و قصاص و برخی از جرایم غیرعمدی در تعزیر درجه 4 و5 مکلف است جلسه رسیدگی تعیین کند .

4) در تعیین جلسه برای تمامی جرایم مکلف است.

19-هوشنگ با جعل کارت نیروی انتظامی اقدام به حمل 10 کیلوگرم تریاک از زاهدان به تهران می نماید پس از ارائه کارت به نیروی انتظامی در ایست بازرسی شهرستان قم دستگیر می شود رسیدگی به اتهامات وی در صلاحیت

1)هر دو اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب قم است.

2) هر دو اتهام در صلاحیت دادگاه انقلاب زاهدان است.

3)حمل تریاک در صلاحیت دادگاه انقلاب قم و جعل در صلاحیت دادگاه نظامی قم است.

4)حمل تریاک در صلاحیت دادگاه انقلاب قم و جعل در صلاحیت دادگاه کیفری قم است.

20)حل اختلاف بین دادگاه کیفری دو و  دادگاه ویژه روحانیت با کدام مرجع است؟

1)دیوان عالی کشور                                           2)اختلاف قابل تحقق نیست

3)دادگاه تجدیدنظر استان                                     4)دادستان ویژه روحانیت