پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

پرسش های آیین دادرسی کیفری 2 دی 91

 

دانشگاه آزادواحد آبادان- آیین دادرسی کیفری دو-  استاد :محمد صالح مویدی - زمان :60 دقیقه  -بارم هر پرسش  1نمره

1-شخصی به اتهام قتل عمد در دادگاه کیفری استان تهران تحت محاکمه قرار می گیرد متهم و وکیل او قبل از شروع به دادرسی ایراد عدم صلاحیت می نمایند در این حالت مرجع تشخیص صالح بودن و یا نبودن دادگاه برای رسیدگی به اتهام چه مرجعیاست؟

1)دیوان عالی کشور    2)دادگاه تجدیدنظر استان      3)دادگاه رسیدگی کننده به پرونده             4)این ایراد قابل طرح نیست

2-مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم  پولشویی و قاچاق مشروبات الکلی.......................... است.

1)دادگاه انقلاب اسلامی    2)دادگاه جزایی شهرستان      3) دادگاه کیفری استان                      4) دادگاه ویژه روحانیت

3-اگر یک نفر روحانی با مشارکت چند غیر روحانی مرتکب جرم قتل شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد؟

1)دادگاه ویژه روحانیت             2) به تفکیک روحانی در دادگاه ویژه روحانیت و غیر روحانی در دادگاه کیفری استان               

 3)دادگاه کیفری استان               4)به تفکیک غیرروحانی در دادگاه ویژه روحانیت و روحانی در دادگاه کیفری استان

4-یک نظامی با همکاری یک غیر نظامی مرتکب یک جرم خاص نظامی گردد به جرایم آنها در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

1)هر دو در دادگاه جزایی                                 2)به تفکیک ، نظامی در دادگاه نظامی و غیر نظامی در دادگاه جزایی        

 3)هر دو در دادگاه نظامی                                 4)به تفکیک غیر نظامی در دادگاه انقلاب و نظامی در دادگاه نظامی

5-در خصوص رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال کدام گزینه زیر درست می باشد

1)رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال در دادگاه انقلاب به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

 2)رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال در دادگاه اطفال به صورت علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

3 )رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال در دادگاه اطفال به صورت غیرعلنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

4 )رسیدگی به جرایم مواد مخدری اطفال در دادگاه انقلاب به صورت غیر علنی با حضور دادستان یا نماینده او انجام می گیرد.

6-حضور دادستان یا نماینده او در دادگاه ................................جهت دفاع از کیفر خواست ضروری است.

1)دادگاه عمومی جزایی            2) دادگاه تجدیدنظر             3) دادگاه کیفری استان        4) گزینه 1 و 3

7-کدامیک از جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست.

1)جرایم مطبوعاتی                      2) جرایم سیاسی               3)سرقت حدی                      4)قطع عضو عمدی

8-شخصی متهم به قتل عمدی و ارتشاء است رسیدگی به  اتهامات او ...........................................................

1)به هر دو اتهام در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.

 2) به هر دو اتهام در دادگاه کیفری شهرستان رسیدگی می شود. 

3)به تفکیک، قتل عمدی در دادگاه کیفری استان و ارتشاء در دادگاه جزایی شهرستان

4) به تفکیک، قتل عمدی در دادگاه کیفری استان و ارتشاء در دادگاه انقلاب

9-در خصوص شوراهای حل اختلاف کدام گزینه درست می باشد

1)دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و کلیه آراء آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می باشند.

2)دارای 2عضو اصلی و 3 عضو علی البدل و کلیه آراء آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می باشند.

2) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و بعضی از آراء آن ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می باشند.

4) دارای 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل و بعضی آراء آن ظرف 10روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر می باشند.

10-اگر محل وقوع جرم،دادگاه انقلاب نداشته باشد و موضوع پرونده قاچاق کالا و ارز باشد................................

1)پرونده به نزدیک ترین دادگاه انقلاب به آن محل جهت رسیدگی ارسال می گردد.

2)دادگاه عمومی جزایی محل به آن رسیدگی می کند.

3)سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می کند.

4)به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارسال می شود.

11-شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی به ترتیب از .....................................................................

1)یک و سه قاضی تشکیل می شود.                                                 2)دو و دو قاضی تشکیل می شود.

3)یک و دو قاضی تشکیل می شود.                                                  4)دو و سه قاضی تشکیل می شود.

12-مرجع تجدیدنظرخواهی کدام یک از جرائم زیر دادگاه تجدیدنظر استان است

1)قطع عضو عمدی                  2)جرایم مطبوعاتی                 3)زنای ساده                            4)لواط

 

13-شعب دیوان عالی کشور از .........................تشکیل می شود و در صورت اختلاف........................................

1)یک رئیس و دو مستشار  - عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

2) یک رئیس و یک مستشار  - عضو معاون یا یکی از قضات شعب دیگر به آن ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

3) یک رئیس و دو مستشار  - عضو معاون  به آن ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

4) یک رئیس و یک مستشار  -  یکی از قضات شعب دیگر به آن ها ضمیمه و نظر اکثریت ملاک خواهد بود.

14-مطابق ماده43 قانون مطبوعات جدید،اگر هیأت منصفه نظر بر بی گناهی و یا گناهکاری متهم بدهد .............................

1)دادگاه تکلیفی به پذیرش ندارد و طبق قانون رأی می دهد.

2)دادگاه تکلیف به پذیرش دارد و طبق نظر هیأت منصفه رأی می دهد.

3)اگر نظر بر بی گناهی باشد دادگاه مکلف است متهم تبرئه کندو اگر بر گناهکاری باشد دادگاه عمل وی را با قانون مطابقت می دهد.

4) اگر نظر بر گناهکاری باشد دادگاه مکلف است محکوم کندو اگر بر ، بی گناهی باشد دادگاه عمل وی را با قانون مطابقت می دهد.

15-صلاحیت دادگاه های سیار به قرار زیر است

1)رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه های کیفری2 و حقوقی 2و بندهای3 و5و 6 قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب

2) رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه های کیفری و حقوقی 1و بندهای3 و5و 6 قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب.

3)فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه های کیفری 1و حقوقی1 را دارند.

4) فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به دادگاه های کیفری 2و حقوقی 2 را دارند.

 16-فردی متهم به قتل عمدی است اما دادگاه موضوع را قتل غیر عمدی می داند مرجع تجدیدنظر خواهی .............می باشد.

1)دادگاه تجدیدنظر استان             2)دیوان عالی کشور                 3)دادگاه کیفری استان        4)دادگاه انقلاب اسلامی

17-فردی در تهران  مرتکب جرم سرقت شده ولی اموال مسروق در دست خریدار در اصفهان کشف می شود اقامتگاه متهم در شیراز است ولی متهم در تبریز دستگیر می شود در این صورت دادگاه صالح به رسیدگی و صدور حکم عبارتاست از:

1)تهران                 2) اصفهان                                            3)شیراز                                    4)تبریز

18-"الف" که فردی نظامی است با معاونت "ب"و"ج" در شهر کرج مرتکب یک فقره کلاهبرداری می شوند یک ماه بعد"الف" در شهر بابل به اتهام معاونت در فروش مواد مخدر و "ب" در شهر تهران به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو تحت تعقیب قرار می گیرد. پس از مدتی "ج" نیز به اتهام یک فقره کلاهبرداری در شهر ورامین دستگیر می گردد مرجع یا مراجع صالح..........................می باشد

1)به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و سایر جرایم الف ، ب و ج در دادگاه جزایی کرج

2) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب  بابل و سایر جرایم الف ، ب و ج در دادگاه جزایی تهران

3) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل ،سرقت خودرو توسط ب در دادگاه تهران ،کلاهبرداری ج در دادگاه ورامین ، کلاهبرداری الف و ب وج در دادگاه کرج

4) به جرم معاونت در فروش مواد مخدر شخص الف در دادگاه انقلاب بابل و مباشرت در کلاهبرداری الف در دادگاه کرج ،سرقت خودرو توسط ب و معاونت در کلاهبرداری توسط وی هر دو در دادگاه تهران ،معاونت درکلاهبرداری ج و همین طور مباشرت در کلاهبرداری وی هر دو در دادگاه ورامین

19-احاله کیفری و صلاحیت اضافی به ترتیب استثنائی هستند بر..................................

1)صلاحیت شخصی ومحلی      2)صلاحیت محلی و ذاتی             3)صلاحیت ذاتی و محلی          4)صلاحیت محلی و محلی

20-در خصوص مهلت تجدیدنظرخواهی کدام گزینه درست است

1)اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت ندارد.

2) اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ است.

3) اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ است.

4) اگر جهت تجدیدنظر خواهی عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی باشد مهلت 20 روز برای افراد مقیم ایران و 2ماه برای افراد مقیم خارج از ایران است.

با آرزوی سرافرازی تمامی پویندگان دانش      -    محمد صالح مویدی 28/10/1391 خورشیدی