حقوق پرسش های جزای عمومی 1 -دی ماه 91

پرسش های حقوق جزای عمومی 1 -دی ماه 91

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان                     امتحان:حقوق جزای عمومی یک                استاد:محمد صالح مویدی

به پرسش های زیر مستدل و مختصر پاسخ دهید و از نوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.

بارم هر پرسش 2 نمره است.               «استفاده از هر گونه قانونی ممنوع می باشد»

1-با توجه به کاربرد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، نسبت به استفاده قانونگذار از عباراتی مانند:«تظاهر به فعل حرام»در ماده 638ق.م.ا «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»در ماده 500ق.م.ا «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»در ماده 509 ق.م.ا نظر خود را بیان فرمایید.

2-یکی از نتایج اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها ،اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی کیفری است « ماده 11 قانون مجازات اسلامی»، قلمرو اجرای این اصل را در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران  با ذکر مثال تبیین فرمایید.

3-با توجه به نحوه تفسیر قوانین کیفری(تفسیر ادبی - موسع -منطقی)،نسبت به استفاده قانونگذار از عباراتی مانند:«هر کس عمدأ اشیای منقول ....تخریب نماید..»ماده677ق.م.ا «...سارق حامل سلاح.....باشد..» ماده 654ق.م.ا «هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد...»ماده707ق.م.ا نظر خود را بیان کنید.

4- یکی از اصول قلمرو اجرای قوانین کیفری در مکان ،اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری است«ماده3ق.م.ا» در این خصوص جرایم ارتکابی در هواپیماها و یا کشتی های خارجی وارده در قلمرو سرزمینی ایران ، مشمول قانون کدام کشور می باشند؟

5-تفاوت اضطرار و دفاع مشروع را مختصر بیان کنید و نیز در خصوص شرایط تحقق حالت اضطرار با ذکر مثالی بیان فرمایید منظور مقنن از تبصره ماده151 ق.م.ا جدید که مقرر داشته است:«کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.» چیست؟

6-یکی از مسائلی که در ضرورت دفاع در مبحث دفاع مشروع بین حقوقدانان مطرح می شود امکان فرار مدافع از صحنه درگیری برای دفع خطر است ولی مدافع به جای فرار ،مقاومت کرده و اقدام به دفع حمله نموده و مهاجم را به قتل رسانده است در این خصوص ،نظریات حقوقدانان کیفری و همچنین نگرش دیوان عالی کشور را در آرای قدیم و جدید چگونه است بیان نمایید.

7-نظریات حقوقدانان کیفری را در مورد وظیفه مأمور در مقابل دستورات غیرقانونی آمر بیان کرده و موضع حقوق کیفری ایران را در این خصوص بیان نمایید.

8-جرم مستمر را تعریف و فروض سه گانه ارتکاب جرم مستمر (ارتکاب جرم مستمر تمامأ در زمان قانون قدیم ویا تمامأ در زمان قانون جدید ویا بخشی در زمان قانون قدیم و بخشی دیگر در زمان قانون جدید) را بیان کنید.

9-شروط تحقق شروع به جرم را با بیان مثال بیان فرمایید.

10-عنصر معنوی جرایم غیر عمدی را با ذکر مثال بیان کنید.