دفاعی در پرونده استفاده از سند جعلی و سرقت

ریاست محترم شعبه اول دادگاه بخش بندرامام خمینی

با سلام ، احترامأ، عطف به پرونده ی شماره ی ........... دعوای کیفری مطروحه از سوی شرکت حمل و نقل خلیج فارس با موضوعات استفاده از سند مجعول و سرقت به طرفیت موکل آقای ....... که وقت نخست رسیدگی به آن امروز ..... ساعت 10:00 صبح تعیین شده مراتب دفاع خویش را جهت تبیین موضوع و صدور رأی شایسته در 3 بخش به محضر عالی تقدیم می دارم:

بخش نخست، دفاعی در خصوص اتهام استفاده از سند جعلی

یکی از اتهامات وارده به موکل استفاده از سند مجعول (حواله بار و قبض باسکول)است .مستحضرید در جرم استفاده از سند مجعول، علم و آگاهی مرتکب از جعلی بودن سند ، شرطی اجتناب ناپذیر است .در پرونده حاضر، در عالم ثبوتی ،موکل به عنوان راننده کامیون ، از جعلی بودن حواله بار و قبض باسکول اطلاعی نداشته  و به عبارتی او جهل به مجعول بودن این اسناد داشته است .در عالم اثباتی ،مطابق ماده 144 ق.م.ا در جرایم عمدی باید علم مرتکب به موضوع جرم احراز گردد . بار اثبات آن هم بر عهده دادستان یا به طور کلی بر عهده کسی است که ادعای عالم بودن مرتکب را می کند چون اصل آن است که علم وجود نداشته و مستند این عدم علم ،استصحاب زمان قبل از جعل و نیز اصل عدم است .حال به دلالت محتویات پرونده ، علم و آگاهی موکل ثابت نشده است بنابراین با عنایت به این که موکل جهل موضوعی داشته ،مجازات وی بابت این اتهام ، توجیه حقوقی ندارد .

ضمن این که ،سازمان بنادر و دریانوردی جهت احراز اصالت حواله بار و قبض باسکول به ترتیب از شرکت حمل و نقل خلیج فارس و اداره گمرک بندرامام خمینی ،استعلام نموده و با استناد به پاسخ استعلامات یاد شده، در گزارش خود، آن اسناد را صددرصد ! جعلی اعلام کرده است . قطع نظر از این که ، تشخیص جعلیت اسناد ،امری فنی و تخصصی است که باید توسط کارشناس رسمی احراز و اعلام گردد ،پاسخ استعلامات یاد شده دارای مفهوم وصف است و مفهوم وصف ، مفهوم مخالف ندارد و حجت و دلیل محسوب نمی شود به تعبیر ساده تر ، این امکان وجود دارد خود شرکت حمل و نقل خلیج فارس و یا اداره گمرک در ثبت و ضبط حواله ها و قبوض دچار خطا شده باشند و یا بنا به گفته موکل ، این احتمال وجود دارد که این مراجع برای دلیل تراشی و شانه خالی کردن از مسوولیت ،خلاف واقع گزارش داده باشند.

بخش دوم،دفاعی در خصوص اتهام سرقت و دلایل آن

در گزارش اداره گارد و انتطامات سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان ضابطین خاص آمده است که راننده کامیون از درب خروج کامیون فرار کرد و کذا و کذا .حتی اگر فرض کنیم برگ حواله بار و قبض باسکول جعلی باشد همانگونه که قبلأ عرض کردم موکلم اطلاعی هم از اشکال دار بودن این اسناد نداشته و آن ها را اشتباهأ ،صحیح پنداشته و با بی تجربگی به تصور این که کارش را کامل و درست انجام داده محموله را از درب خروجی، خارج می نماید چه قرینه ای از این بهتر که حتی موکل در هنگام خروج ، مهر "خروج بلامانع است " را هم اخذ و سپس خارج می گردد .نتیجه این که در رفتار وی ، قصد سرقت و عنصر ربایش مفقود است او پس از خروج ، از جریان و اشکال دار بودن اسناد مورد اشاره، مطلع که به جهت بی تجربگی و سراسیمه گی ، محموله را با انگیزه یافتن آن توسط شاکی ،در نزدیکی سازمان بنادر قرار داده و محل را ترک می کند.

بخش سوم، رد اظهارنظرهای غیر اصولی

درصفحه 26 پرونده ، مأمورین سازمان بنادرو دریانوردی، به صورت غیر منصفانه و غیر اصولی،وجود برخی عکس ها و... در تلفن دستی موکل را دلیل وابستگی ایشان به حزب خلق عرب اعلام نموده اند که این اظهارنظر هم مفهوم وصف است و حجت نیست یعنی نمی توان گفت هرکسی که فرضأ در تلفن دستی اش، عکس و... دارد وابسته به حزب خلق عرب است و هر کسی ندارد وابسته نیست.!!!!!

سخن آخر،عالی جناب ، با توجه به عرایض پیش گفته و با توجه به بار به مالک اصلی تحویل داده شده، و نیز با عنایت به معیل بودن و فقد سوپیشینه کیفری و اظهار ندامت موکل و تنبه و اصلاح او در همان ایام بازداشت موقت ، مستند به ماده 120 ق.م.ا و اصل 37 ق.ا ، به جهت فقدان عنصر روانی اصدار رأی بر بی گناهی و برائت موکل را تمنا دارم .

«رسید مژده که فریادرسی می آید»حافظ

با سپاس و پوزش از تضییع وقت آن عالی جناب

محمدصالح مویدی وکیل متهم پرونده


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/170814/دفاعی-در-پرونده-استفاده-از-سند-جعلی-و-سرقت/