پرسش های امتحان آیین دادرسی کیفری دو خرداد 95

 به نام خداوند جان وخرد                      دانشگاه آزاد اسلامی آبادان   

 امتحان درس آیین دادرسی کیفری دو       استاد:محمد صالح مویدی                 مدت آزمون:120دقیقه

تذکر1- استفاده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آزاد است اما استفاده از محشای قانون (قانون آیین دادرسی کیفری در نظم کنونی) و هر گونه کتاب و جزوه ای ممنوع می باشد.

تذکر2-به سولات روشن و با خط خوانا پاسخ داده و از نوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری کنید.

بارم هر پرسش 5 نمره می باشد.

1-الف به عنوان مباشر و ب به عنوان معاون ،  متهم به ارتکاب جرم حمل مواد مخدر (جرم مستمر)می باشند . طبق گزارش این مواد در شهرستان زاهدان در یک کامیون جاسازی شده و به مقصد تهران حمل می گردد . با تلاش مأمورین ایست بازرسی در شهرستان کرمان مواد مذکور کشف و متهان دستگیر می شوند . در جریان رسیدگی مقدماتی مشخص می گردد شخص الف سابقه ارتکاب یک فقره جعل در مشهد داشته که به علت متواری بودن وی رسیدگی نشده و شخص ب نیز به علت معاونت با یک نظامی در جرم فرار از خدمت در تهران تحت تعقیب بوده است . اینک مستند و مستدل پاسخ دهید

- کدام مرجع صالح به رسیدگی به جرم مواد مخدر است.

-رسیدگی به اتهام جعل شخص الف در کدام مرجع خواهد بود.

-اتهام معاونت شخص ب در جرم فرار از خدمت در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار می گیرد.

-اگر الف طفل باشد دادگاه بدوی و تجدیدنظر صالح کدام خواهد بود.

2-شخصی به اتهام قتل غیرعمد تحت تعقیب دادگاه جزایی شهرستان آّبادان قرار می گیرد قاضی دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه جزایی خرمشهر صادر می کند .قاضی دادگاه جزایی خرمشهر ، متهم را محاکمه و حکم به پرداخت دیه صادر می کند .قاضی دادگاه جزایی آبادان به سمت رییس دادگاه تجدیدنظر استان منصوب می شود .اولیای دم مقتول از حکم دادگاه خرمشهر تجدیدنظرخواهی می کنند .محکوم علیه نسبت به صلاحیت قاضی دادگاه تجدیدنظر ایراد رد دادرس می نماید ولی پذیرفته نمی شود دادگاه تجدیدنظر استان قتل را عمد تشخیص و حکم به مجازات قصاص صادر می کند . دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی متهم حکم را نقض و ارجاع می نماید. اینک مستدل و مستند پاسخ دهید

-آیا ایراد رد دادرس درست بوده یا نه؟

-آیا نقض دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر و محکومیت به مجازات قصاص قانونأ صحیح است؟

-دادگاه مرجوع الیه پس از نقض دیوان عالی کشور ، کدام است؟

-آیا رأی صادره از دادگاه مرجوع الیه ، قابل تجدیدنظر مجدد است یا نه؟

-در صورت قابل تجدیدنظر بودن رأی ،دادگاه مرجوع الیه در این مرحله کدام است؟

3-الف به اتهام سرقت به مبلغ یکصد میلیون تومان و با صدور کیفرخواست شفاهی دادستان آبادان در دادگاه جزایی آبادان به یکسال سال حبس و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون خسارت در حق مدعی خصوصی محکوم می نماید متهم

 

 

نسبت به مجازات حبس اعتراض و پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه تجدیدنظر مجازات حبس را با اعمال کیفیات مخففه به یکسال حبس و میزان خسارت را به دویست میلیون تومان تبدیل می کند. اینک مستدل و مستند پاسخ دهید

-آیا رسیدگی دادگاه تجدیدنظر صحیح بوده یا خیر؟

-آیا دعوت و حضور نماینده دادستان در جلسه دادگاه تجدیدنظر لازم بوده است؟

-آیا عدم تعیین جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قانونی بوده یا نه؟

- آیا صدور کیفرخواست شفاهی قانونی بوده یا نه؟

4-الف به اتهام اخذ ربا به مبلغ پنج میلیون تومان به طور غیابی محکوم به دوسال حبس و مصادره مبلغ ربا می گردد حکم صادره ابلاغ قانونی می گردد و سپس جهت اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می گردد . با صدور دستور جلب ، متهم دستگیر می شود در جریان رسیدگی مشخص می گردد که متهم در شعبه دیگر دادگاه در همان دادگستری دارای پرونده اتهامی به اتهام چک بلا محل به مبلغ ده میلیون ریال می باشد.

اینک مستدل و مستند پاسخ دهید

-آیا ارسال حکم محکومیت به واحد اجرای احکام صحیح بوده یا نه ؟

-آیا محکوم پس از دستگیری می تواند تقاضای واخواهی کند ؟ در این صورت تکلیف دادگاه صادر کننده حکم غیابی چیست؟

-اتهام دوم محکوم علیه باید در کدام شعبه دادگاه رسیدگی شود؟

-آیا محکوم غیابی می تواند تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید ؟ چگونه؟

 

                                                پیروز باشید.

                                      محمد صالح مویدی خرداد 95

 


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/134358/پرسش-های-امتحان-آیین-دادرسی-کیفری-دو-خرداد-95/