پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

پرسش های امتحان حقوق جزای اختصاصی سه خردادماه 92

 

 

به نام خداوند جان و خرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان        امتحان:حقوق جزای اختصاصی3            استاد:محمد صالح مویدی

 

دانشجویان محترم با توجه به آمادگی ذهنی خود لطفأ فقط به 5 پرسش از 6 پرسش زیر پاسخ دهید به پاسخ های اضافی نمره ای تعلق نخواهد گرفت . بارم هر پرسش 4 نمره است.

 

1-اگر ورقه مجعول ضمن ساختگی بودن در عین حال موافق با واقع و حقیقت باشد مثلأ اگر بستانکاری که از بدهکار خود سند نگرفته و اقدام به ساخت سند به میزان طلبش نماید می توان عمل او را جعل مجرمانه قلمداد کرد ؟چرا؟

 

2-اگر شخصی طبق یک سند طلبکار باشد و پس از دریافت طلبش از بدهکار، سند حاکی از بدهی مدیون را در حضور او پاره نماید ولی متعاقبأ قطعات پاره شده همان سند را جمع آوری نموده و به هم الصاق نماید و با استفاده از آن در مقام مطالبه طلبش برآید می توان عمل او را جعل مجرمانه قلمداد کرد ؟چرا؟

 

3-قید "دیگری" در ماده 538 قانون مجازات اسلامی (ماده 760 قانون مجازات اسلامی جدید)در برگیرنده چه افرادی است مجازات آمر و مأمور را در این خصوص با ذکر مستند قانونی بیان نمایید.

 

4-شروط«شبیه بودن»،«رایج بودن»،«مورد معامله واقع شدن»،«حکومت های قبلی ایران» را در جرم قلب مسکوکات موضوع مواد 518 و 520 قانون مجازات اسلامی(مواد 740 و 742 قانون مجازات اسلامی جدید) را با ذکر مثال برای هر یک شرح دهید.

 

5-عناصر مادی و معنوی جرم جاسوسی موضوع ماده 503 قانون مجازات اسلامی(ماده725 قانون مجازات اسلامی جدید) را تبیین فرمایید.

 

6-عناصر مادی و معنوی جرم محاربه موضوع ماده277 قانون مجازات اسلامی جدید را بیان کنید.

 

                                                                                  پیروز باشید

                                                                     محمدصالح مویدی –خرداد1392