دفاعی در پرونده فرار از ادای دین

دفاعی در پرونده فرار از ادای دین

دفاعی در پرونده فرار از ادای دین

شاکی آقای .... شکایت کیفری فرار از ادای دین علیه یکی از بدهکاران خود مطرح که دادیار پرونده ، قرار منع تعقیب صادر می نماید که بعد از صدور قرار مذکور ، به وکالت از شاکی ، لایحه اعتراض به قرار را تنظیم نمودم  امیدوارم لایحه ذیل مورد استفاده همکاران و دانشجویان عزیز قرار بگیرد .

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

ریاست محترم دادگستری شهرستان آبادان

با سلام ، احترامأ عطف به کلاسه ..... موضوع شکایت موکل آقای ...... به طرفیت آقای ......با موضوع اتهامی فرار از ادای دین ، که در مرحله بدوی ، دادیار محترم شعبه .. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان ، به اشتباه ، قرار منع تعقیب صادر نمودند با اخذ تجویز از ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، به قرار منع تعقیب صادره معترض و نقض آن و اتخاذ تصمیم شایسته را تقاضا می نمایم :

بخش اول ، تفسیر حقوقی ماده 21 قانون:

مقنن در ماده 21 قانون جدید نحوه محکومیت های مالی مقرر می دارد:

«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکم شریک جرم است . دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.»

در استعمال لفظ “مدیون ” قانونگذار معنای عرفی و مطلق آن را اعم از محکوم علیه و مدیون غیرمحکوم منظور داشته است. زیرا آن چه در بزه انتقال مال برای فرار از ادای دین مطمح نظر مقنن بوده ، حمایت از حقوق طلبکار و جلوگیری از سوء استفاده بدهکار از حق مالکیت خویش از طریق فرار از ادای دین با انتقال مال وایراد ضرر به طلبکار است و آن چه لازم است درتحقق بزه معامله به قصد فراراز دین ملحوظ نظر واقع شود، احراز وجود واقعی اصل دین و قصد فرار از ادای دین به موقع انعقاد معامله است فارغ از این که حکم محکومیت به پرداخت دین علیه مدیون صادر شده باشد یا نشده باشد و تبعیض و انحصار حکم مقرر در ماده 21 قانون دایر به صدور حکم محکومیت ،خلاف روح قانون وحکمت وضع و علت انشای آن که همانا اجتناب از سوء استفاده مدیون از حق به قصد ایراد ضرربه طلبکار است و لذا منطق قانون و تبادر و تفاهم عرفی از لفظ مدیون و قاعده لاضرر اقتضاء دارند که چنین تاویل وتعبیر شود .نتیجتأ” اراده قطعی ” مقنن بنا به دلایل فوق البیان ، معطوف و منظور به محکوم علیه است لیکن مدیون غیر محکوم ، به استناد حکمت وضع قانون بلاتردید مشمول” اراده مفروض ” مقنن است.فتوای مطلق امام خمینی (ره) به شرح مذکور در صفحه 177 کتاب موازین قضایی می تواند موید این استنباط باشد :" در فرض مذکور( انتقال مال به قصد فرار از دین ) ،صحت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته، محل اشکال است و حاکم می تواند دخالت کند.”این استنباط اقرب به صواب و عدالت و نیز حکمت قانونگذاری و تفسیر قانون برمدار مراد مقنن ؛ دفع توالی فاسد و اجتناب از سوء استفاده ی مدیون ممتنع و مماطل از ادای دین ؛ و ارجح و اصحالرایین می داند . چه علی القاعده در تفسیر منطقی، مهم کشف مراد و منظور غایی مقنن است خواه نتیجه تفسیر ، توسیع قانون باشد یا تضییق آن. وبراین مبنا باید اشعار داشت مطلق مدیون در دایره شمول ماده 21 قانون قرار می گیرد.

بخش دوم : رفتار مجرمانه متهم آقای ......

1--مستحضرید برابر تبصره 1 ماده 19 قانون مذکور ، باید از مراجع ذیصلاح استعلامات لازم صورت پذیرد و فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مدیون از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام نمایند تا مشخص شود مدیون در راستای فرار از ادای دین ، چه نقل و انتقالاتی داشته است. در پرونده حاضر ،حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک آبادان که در پرونده هم مضبوط است ، متهم آقای ....... ، پس از اثبات مدیونیت در دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ، اقدام به انتقال شش دانگ پلاک ثبتی ...... واقع در بخش ... آبادان مشتمل بر یک باب منزل به خانم .......(از اقوام طبقه اول خود ) نموده و ظاهرأ ریالی هم بین مشارالیه و خریدار صوری رد و بدل نگردیده است .این سلوک رفتار متهم کاملأ منطبق با ماده 21 مذکور می باشد انگیزه وی از امارات و قرائن واضحه امر کاملا مسجل و محرز است که برای فرار از ادای دین بوده به نحوی که باقی مانده اموال او برای پرداخت دیونش کافی نباشد .مع الاسف دادیار محترم توجه و تحقیقی در این خصوص ننموده است .

2-ایضأ برابر سند وکالت نامه شماره .... مورخ ..... متهم آقای ، اقدام به اعطای وکالت ثبتی بلاعزل در خصوص خودرو خود مشتمل بر یک دستگاه سواری کوپه سیستم کیا سراتو مدل .... رنگ .. به خانم ..... می نماید . با تأکید مجدد بر این مهم که مشارالیه ضمن عقد خارج لازم ، حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است . همان گونه که واقف هستید در رویه غالب و در عرف موجود ، منظور و مراد از "ضمن عقد خارج لازم " عقد بیع است به عبارت دیگر متهم ، بعد از محکومیت مالی خود و صدور اجراییه ، خودرو خود را برابر عقد خارج لازم ، در قالب و عنوان بیع به مشارالیها فروخته است . حال آن که قبل از این نقل و انتقال ، اینجانب اقدام به توقیف سیستمی و سندی خودرو موصوف از طریق واحد اجرای احکام مدنی دادگستری آبادان نموده بودم و مشارالیه با اطلاع کامل از این موضوع ، مدتی خودرو خود را مخفی کرده بود و سپس آن را به ثالث منتقل نمود .این سلوک رفتار وی ، مبین سوءنیت خاص اوست .

3-همچنین ، مشارالیه علی رغم اطلاع کافی و وافی از اقامه دعوای مطالبه علیه او در سال 93 و ابلاغ برگ دادخواست و ضمایم پیوستی آن مستندأ به پرونده کلاسه ...... شعبه .. دادگاه حقوقی آبادان ، رأسأ اقدام به تنظیم وکالت نامه شماره ..... مورخ .... به نام آقای ..... فرزند ....د می نماید با تأکید بر این نکته مهم که این وکالت نامه به صراحت مفاد آن ، مسبوق به تنظیم عقد خارج لازم که غالبأ عقد بیع است تنظیم گردیده است به عبارت دیگر بر اساس عقد بیع یاد شده ، خودرو دیگر مشارالیه به وکیل فروخته شده است و این مورد نیز حسب قرائن و امارات از مصادیق شاخص اتهام فرار از ادای دین قلمداد می شود .

بنابراین با توجه به دلایل موجود در پرونده که دلالت بر گناهکاری و توجه اتهام فرار از ادای دین به متهم دارد تقاضای نقض قرار معترض عنه و اتخاذ تصمیم مبنی بر جلب وی به دادرسی را خواستار هستم تا افرادی مانند متهم پای خود از گلیم فراتر ننهند نه این که با تسامح و تساهل زیاد باعث تجری این افراد شویم .

با سپاس و تجدید احترام

«رسید مژده که فریاد رسی می آید »حافظ