دفاعی در پرونده اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

در پرونده مطالبه وجه ، رأی بدوی به نفع موکلم صادر گردید خوانده به آن معترض و در دادخواست تجدیدنظرخواهی خود تقاضای معافیت و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نمود که لایحه ذیل را در در جهت رد تقاضای اعسار او به دادگاه تقدیم نمودم امیدوارم مورد استفاده همکاران و دانشجویان قرار گیرد .

ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان

با سلام و تحیات ، احترامأ عطف به پرونده شماره ..... با شماره بایگانی ....... در رد تقاضای اعسار تجدیدنظرخواه خانم ..... از پرداخت هزینه مرحله تجدیدنظرخواهی ، نکات ذیل را به محضر عالی تقدیم می دارم :

1-به دلالت محتویات پرونده ، خانم ..... به واردات آهن آلات از کشورهای حوزه خلیج فارس اشتغال دارد و از همین رو مبلغ 100 میلیون تومان هم از موکل دریافت نموده تا از کشور عراق آهن آلات وارد نماید .مستحضرید طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت شخصی که به خرید و فروش اموال منقول اشتغال دارد تاجر محسوب است و مطابق با ماده 511 ق.آ.د.م از تاجر ادعای اعسار پذیرفته نمی شود و باید دادخواست ورشکستگی ارائه نماید .

2-مبلغ هزینه دادرسی 4 میلیون تومان است . به موجب محتویات پرونده و اقاریر متعدد مشارالیها ، او مبلغ 100 میلیون تومان از موکلم دریافت داشته اما هیچ آهنی تحویل موکل نداده و ریالی هم پس نداده است مبلغ 100 میلیون تومان کماکان در نزد اوست و دلیلی هم بر فقدان آن ارائه ننموده است .

3-ضمنأ علاوه بر صادرات و واردات آهن آلات ، خانم ..... کارمند رسمی سازمان صدا وسیمای خوزستان هم می باشد و به دلالت فیش حقوق مشارالیها  ماهانه 3 و نیم میلیون تومان حقوق کارمندی دریافت می کند .

4-همچنین خانم..... برای پرونده حاضر ، وکیل دادگستری اختیار نموده و وکیل مشارالیها میزان حق الوکاله دریافتی را "طبق تعرفه" اعلام نموده است بنابراین   با توجه به میزان خواسته دعوا ، طبق تعرفه یعنی مشارالیها مبلغ 4 میلیون و200 هزار تومان به وکیل خود حق الوکاله پرداخت کرده است  .

5- به دلالت صورتجلسه اخذ اظهارات شاهد ، هر دو شهاهد تعرفه شده خانم .....، هیچ اطلاعی از میزان هزینه دادرسی ،از میزان درامد و حقوق مشارالیها اطلاع دقیقی نداشتند.هیچ یک از شهود از اشتغال مشارالیها به واردات آهن از عراق و.. خبر نداشتند . به موجب ماده 506 ق.آ.د.م :« در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد .. مشخصات و شغل وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشاء اطلاعات........به طور روشن ذکر نمایند » این تکالیف جزو قواعد آمره هستند شهود باید از میزان هزینه دادرسی مطلع باشند . شهود تعرفه شده ، اصلا اطلاعی از میزان هزینه دادرسی ندارند و در نتیجه شهادت آنها دارای اشکال اساسی است چون مخالف نص قانون مذکور است .

  • طبق رأی وحت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 6 مورخ 27/2/1361:« عموم اشخاص ، اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی ، امری استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و در موارد خلاف اصل بایستی ، به قدر متیقن از مودای مواد اکتفا شود و از تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به به موارد غیر منصوص است خودداری گردد ..... » در پرونده حاضر ، محتویات و ادله موجود ، حکایت از ملائت خانم...... و توانایی او برای پرداخت مبلغ 4 میلیون تومان هزینه دادرسی دارد . النهایه با توجه به عرایض معنونه ، امیدوارم با تصمیم شایسته آن دادگاه محترم ، فتح بابی نشود که هر شخص دارای ملائتی من غیر الحق دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کند .

با پوزش از تضییع وقت تان