جرمشناسی دی 94

جرمشناسی دی 94

 

 

به نام خداوند جان و خرد                                     دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان    

امتحان: جرم شناسی                                           استاد:محمد صالح مویدی

زمان :90 دقیقه                                               

 

به پرسش های زیر به صورت روشن پاسخ داده و از نوشتن مطالبی که مستقیماً ارتباط به پرسش ندارد اجتناب کنید.درجمله بندی ، نحوه ی نگارش و زیبا نویسی  دقت فرمایید.

بارم هر پرسش 4 نمره می باشد.

1-در مورد تئوری شخصیت جنایی ژان پیناتل دیدگاه خود را بنویسید.

 

2- برداشت خود را در خصوص ره آوردهای مکتب تحققی بیان کنید.

 

3-جرم شناسی واکنش اجتماعی چرا شکل گرفت و چه نتایجی داشت؟

 

4- جرم شناسان یکی از علل وقوع جرم را وضعیت بزه دیده می دانند (مکتب بزه دیده شناسی) در این ارتباط مختصری توضیح دهید؟

 

5- نظریه فشار اجتماعی مرتون را بیان کنید .

                                                                      

 

                                                                                  پیروز باشید

                                                                       محمد صالح مویدی- دی ماه 1394