پرسش های حقوق جزای عمومی سه بهمن 94

پرسش های حقوق جزای عمومی 3 بهمن 94

امتحان:حقوق جزای عمومی 3         استاد:محمد صالح مویدی     استفاده از هر گونه کتاب ،قانون و جزوه ممنوع است .         

1-مفاهیم و آثار جرایم تعزیری شرعی و دولتی را بیان کرده وتعزیر منصوص شرعی چه تفاوتی با تعزیر غیر منصوص دارد ؟

2-شخصی مرتکب جرم توهین ساده  شده است مجازات توهین ساده  به موجب ماده 608 ق.م.ا ، شلاق تا 74 ضربه و یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی (تعزیر درجه شش )است حال به نظر شما دادگاه می تواند با تجویز ماده 39 قانون مذکور(علل معافیت قضایی)  ، مرتکب را از اعمال کیفر معاف کند ؟ چرا ؟

3- شخصی مرتکب جرم تعزیری درجه پنج شده است دادگاه به استناد ماده 37 ق.م.ا مرتکب را با اعمال جهات تخفیف به مجازات درجه هفت محکوم می کند آیا می تواند او را به مجازات تکمیلی هم محکوم نماید ؟

4-شخصی مرتکب قتل غیر عمد و خیانت در امانت شده  است دادگاه کیفری، به جهت اتهام اول به استناد ماده 616 ق.م.ا ، مرتکب را  به سه سال حبس و برای اتهام دوم به استناد ماده 674 قانون مذکور به دو سال حبس محکوم کرده است آیا وی مشمول تحمل مجازات تبعی هم می باشد یا خیر ؟

5-فردی سابقه محکومیت کیفری به مجازات تعزیری درجه شش دارد اما دادگاه کیفری  آن را مانعی برای اعمال مقررات تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نمی داند این نظر درست است یا خیر؟

6- این دو نفر پس از گذراندن چند سال می توانند متقاضی آزادی مشروط باشند :الف)محکوم علیه الف مدت یکسال و نیم از محکومیت حبس ده ساله خود را تحمل کرده است حبس او در نتیجه عفو مقام معظم رهبری  به پنج سال تقلیل یافته است .

ب)محکوم علیه ب مدت یکسال و نیم از محکومیت حبس ده ساله خود را تحمل کرده است حبس او در نتیجه گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی و رسیدگی مجدد دادگاه صادرکنده حکم قطعی به پنج سال تقلیل یافته است ؟

7- -فردی مرتکب یک فقره جرم حدی (شرب خمر) و سه فقره سرقت تعزیری مشابه  (ماده 657 ) و یک فقره جرم مزاحمت تلفنی شده است با توجه به مقررات تعدد جرم، میزان مجازات قانونی و قابل اجرای وی را معین نمایید.

8-فردی مرتکب جرم تعزیری درجه چهار شده اما دادگاه با اعمال مقررات تخفیف ، حبس او را به درجه 6 تقلیل داده و او را محکوم به تحمل دو سال حبس نموده است ،  او پس از تحمل 8 ماه از مدت حبس ، با آزادی مشروط از حبس آزاد شده است در مدت آزادی او مرتکب جرم تعزیری درجه شش شده آیا امکان تعلیق مجازات او وجود دارد ؟ در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند به او تخفیف دهد چرا ؟

                                                                                پیروز باشید –محمدصالح مویدی بهمن 94