پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

پرسش های حقوق جزای عمومی دو بهمن 94

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان        امتحان:حقوق جزای عمومی دو                استاد:محمد صالح مویدی

به پرسش های زیرمختصر،مستدل و روشن پاسخ داده وازنوشتن مطالب غیرمرتبط خودداری فرمایید.

« استفاده از قانون مجازات اسلامی آزاد می باشد اما استفاده از محشای قوانین و هر گونه کتاب یا جزوه ای ممنوع است» - بارم هر پرسش  4 نمره است.

1-شخص الف در معبر عمومی گودالی حفر می کند و سپس شخص ب نیز در کنار گودال ، مایع لغزنده ای می ریزد شخص ج در هنگام گذر از آن موضع ، لیز خورده و در گودال سقوط و فوت می کند در فروض ذیل ، سبب مسئول را مشخص نمایید:

فرض اول :هر دو سبب قصد ایراد جنایت داشته اند

فرض دوم:شخص ب ، مایع لغزنده به زمین ریخته سپس شخص الف با توجه به این که حفر گودال در کنار مایع لغزنده موجب صدمه زدن به دیگران می شود در آن محل گودالی حفر کرده است

فرض سوم :عمل شخص ب مجاز بوده اما عمل شخص الف غیر مجاز.

فرض چهارم :هیچ یک قصد جنایت نداشته اند.

 

2- با بیان تعریفی از اکراه و تفکیک آن از تهدید ، شرایط تحقق و آثار آن(اکراه) به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری را شرح داده و با آثار آن در جنایت مقایسه کنید.

3- ضمن تحلیل عناصر مادی و معنوی شرکت در جرم ، تفاوت شریک با فاعل مستقل را با ذکرمثال بیان کنید.

4-عناصر مادی و معنوی  معاونت در جرم را با ذکر مثال بیان کرده و مسوولیت معاون جرم را در جرایم غیر مدنظر بیان فرمایید.

5- مقنن در ماده 149ق.م.ا می گوید :«...مجنون مسئولیت کیفری ندارد» منظور مقنن چیست تبیین کنید.                                   

                                                        سلامت و پیروز باشید                   

                                                 محمدصالح مویدی – دی ماه 1394